آخرین خبرها
خانه / تلگرام

تلگرام

نکته های شنیدنی: علایم هشداردهنده بیماری ها

نکته های شنیدنی: علایم هشداردهنده بیماری ها (3)

🔆حرقت و سوزش دایمی در بول دلیل آنست که قرحه در مثانه یا در قضیب بهم خواهد رسید. 🔆براز سفید بیرنگ منذر به یرقان است. 🔆قوباء بسیار منذر بهق اسود است و بهق ابیض منذر به برص ابیض است. 🔆خارش مقعد هنگامی که از دیدار صغار نباشد ،منذر بواسیر است. 🔆خروج دمامیل و سلعه منذر به دبیله است. پی نوشت: ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

💦 عطشی که سبب آن خلط مالح یا بلاغم لزجه یا سودای احتراقی و یا از خوردن بارد رطب لزج مثل گوشت ماهی تازه در معده و فم آن مجتمع شود و طبیعت جهت غسل و دفع آن آب طلب کند و هر قدر آب بیاشامد بسبب جمود و الصاق آن خلط. عطش زیاده گردد معالجهء آن آشامیدن اندکی آب گرم ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: دندان قروچه

نکته های شنیدنی: دندان قروچه

#بیماریهای_لب_دهان_دندان 😬علاج دندان قروچه تخم خرفه و جوز و بادام و فندق و نبر بریان شده و زرده تخم مرغ بریان شده رفتن آب به دندان👇👇 نفع میکند از رفتن آب بدندان که موقع آشامیدن آب سرد دندان بدرد آید دندان را به چیزهای بسیار گرم مانند نان داغ و زرده تخم مرغ برشته شده فرو کردن و صبر بر ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: داءالثعلب

نکته های شنیدنی: داءالثعلب

#بیماریهای_پوست_و_مو 🥀🥀داءالثعلب 🥀معالجه داءالثعلب:مالیدن موضع به خرقه زبری تا سرخ شود،بعد از آن مالیدن پیاز طعام یا پیاز نرگس یا پیاز عنصل هر گاه حرقت بهم رسد به موم و روغن گل سرخ چرب کنند تا تسکین یابد،. بعد از آن پیاز را دوباره استعمال نمایند تا به اصلاح آید. 🥀توصیف طلای قوی که داءالثعلب را مفید است: کف دریا ... ادامه مطلب »

کنگر خاصیت غذایی ندارد!

کنگر خاصیت غذایی ندارد!

بجای ریشه کنی کنگر می توانیم از برگ و ساقه و تخم گیاهانی مانند کرفس و شوید، بهره ببریم. برگ و ساقه کنگر در زمان پیش از گلدهی عملکرد دارویی ناچیزی دارد. دشتها و کوه های میهن را بدست خودمان ویرانه نکنیم. کدمطلب:M96122601 ادامه مطلب »

خشکی بینی

خشکی بینی

#بیماریهای_بینی 🤥👃در معالجه خشکی ریشه بینی 🍂و نفع میکند خشک ریشه بینی را بروغن گل سرخ چرب کردن هرشب و اگر موم در روغن گل سرخ بگدازند و پیه مرغ اندکی داخل بگذارند، و کتیرا را نرم ساییده بر آن بپاشند و در هاون صلایه نمایند تاغلیظ شود مثل مرهم در بینی گذارند نافع است. پی نوشت: صلایه کردن: ساییدن کد ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: در نکوهش مصرف شراب

نکته های شنیدنی: در نکوهش مصرف شراب

💦 در نکوهش مصرف شراب در اینجا در مورد بدی ها و ضررهای شراب از نظر عقلی و نقلی مطالبی را بیان می کنم تا همان طور که این رساله مبتنی بر دستورات حفظ سلامتی بدن است، محتوی یک قاعده از قواعد حفظ ایمان هم باشد. اما دلیل عقلی منع مصرف شراب این است که هر چه کمی صرف نظر ... ادامه مطلب »