آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی

بایگانی برچسب ها : آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: شاهق (Pulse towering – Elevated.P)

  شاهق (Pulse towering – Elevated.P): رگ جهندۀ به سوی بالا. (اقرب الموراد) قسمی از نبض که با انگشتان نبض گیر مدافعه کند به قوت. اصطلاح پزشکان نوعی است ازحالات نبض که درحرکت میل به بلندی داشته باشد یعنی اجزای آن در ارتفاع محسوس گردد و سبب آن شدت حاجت به ترویح «استراحت» باشد (غیاث). ادامه مطلب »

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: سِیاتیک (Sciatica)

سِیاتیک (Sciatica): درد عرق النساء. درد و التهاب عصب سیاتیک. معمولاً نام سیاتیک به عصب نسائی بزرگ (عصب سیاتیک بزرگ) اطلاق می شود. این عصب از رأس مثلث شبکه خاصره تولید و در حقیقت دنباله این راس است عصب مزبور درشت ترین عصب بدن است و از بریدگی بزرگ نسائی درزیر عضلۀ هرمی لگن خارج میشود، عرض این عصب درابتدا ... ادامه مطلب »

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: نشانه های غلبه سودا (Signs of black.b over coming)

 نشانه های غلبه سودا (Signs of black.b over coming): کوفتگی و بی طراوتی رنگ روی و خشکی پوست «تیرگی رنگ صورت و پوست» و رنگ بول مایل به سبزی و سیاهی «تیرگی و سیاهی ادرار» و گرسنگی دروغ و اندیشه های بسیار«زیاد فکرکردن» و اندوهناک بودن و خلوت جستن و ازهرچیزی ترسیدن و گمان های بد و نومیدی ازهمه کارها ... ادامه مطلب »

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: زرداب (Bile)

زرداب (Bile): نام خلطی است که به عربی صفرا گویند. مایعی لزج کشدار، قلیائی، مهوع و زرد رنگ که به وسیلۀ سلول های کبدی ترشح می شود و به وسیله مجاری صفراوی اطراف لپک های کبدی جمع آوری و وارد مجرای کبدی می شود و از آنجا به وسیله مجرای سیستیک داخل کیسه صفرا (زهره) می گردد و انباشته می ... ادامه مطلب »

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: سُدَّه (Obstruction)

  سُدَّه (Obstruction): گرفتگی بینی. بیماری است که به بینی استوار شود و صاحب آن نفس نتواند زد. گرفتگی خیشوم و آن چیزی است که حبس می شود نفس در داخل و مانع نفوذ شیء از حلق به بینی و از بینی به حلق می شود. (از بحر الجواهر) منعی که در مجرای غذا واقع شود تا فضول عبور نتواند ... ادامه مطلب »

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: سُدَد (Obstruction)

سُدَد (Obstruction): جمع سُدِه. ممانعت. و آن مرضی است. بند شدن مجاری و عروق باریک بدن است. … هرعرقی که باشد به سب اخلاط لزجه و یا غلیظه که درمجاری عروق باریک به چسبد و منع کند خواه تام که مانع آید نفوذ غذا و فضلات و اخلاط را بالتمام، مانند قولنج و یرقان، یا ناقص که مانع آید بعضی ... ادامه مطلب »

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: زَهره (Cholecyst)

زَهره (Cholecyst): کیسۀ صفراء. در اصطلاح پزشکی، مایعی لزج و کشدار و قلیایی و تلخ و مهوع و زردرنگ که از سلول های کبد ترشح می شود و به وسیله مجرای کبدی از جگر خارج می گردد و بواسطه مجرای سیستیک به درون کیسه صفرا رفته انبار می شود و ضمناً در آنجا مقداری از آب خود را از دست ... ادامه مطلب »

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: زفت (Pitch)

زفت (Pitch): صمغ حاصل از گیاهان مختلف که بر روی پارچه می مالند و به منظور تداوی جلدی بر موضع مورد نظر می چسبانند. هیدروکربورهای جامد که بنام قیرهای معدنی مصرف می شوند و در تداوی جهت مالیدن روی پوست درموضع ضرب دیده به نام مومیائی مصرف می کردند. نوعی قیر باشد و آن چیزی است سیاه چسبنده که از ... ادامه مطلب »

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: سبب هایی که تری بر تن افزاید

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: سبب هایی که تری بر تن افزاید

اما آن سبب ها که تری بر تن افزاید یازده نوع است: اول حرکت و ریاضت نا کردن از بهر آن که حرارت غریزی اشتعال پیدا نکند و رطوبت ها تحلیل نیابد و بر تن بماند. دوم بسیار خفتن به جهت آن سببی که گفته شد. سیم ترک عادت استفراغ ها از بهر آن که فضله ای اندر تن نماند ... ادامه مطلب »