آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : نکته های شنیدنی

بایگانی برچسب ها : نکته های شنیدنی

نکته های شنیدنی: علایم هشداردهنده بیماری ها

نکته های شنیدنی: علایم هشداردهنده بیماری ها (3)

🔆حرقت و سوزش دایمی در بول دلیل آنست که قرحه در مثانه یا در قضیب بهم خواهد رسید. 🔆براز سفید بیرنگ منذر به یرقان است. 🔆قوباء بسیار منذر بهق اسود است و بهق ابیض منذر به برص ابیض است. 🔆خارش مقعد هنگامی که از دیدار صغار نباشد ،منذر بواسیر است. 🔆خروج دمامیل و سلعه منذر به دبیله است. پی نوشت: ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

💦 عطشی که سبب آن خلط مالح یا بلاغم لزجه یا سودای احتراقی و یا از خوردن بارد رطب لزج مثل گوشت ماهی تازه در معده و فم آن مجتمع شود و طبیعت جهت غسل و دفع آن آب طلب کند و هر قدر آب بیاشامد بسبب جمود و الصاق آن خلط. عطش زیاده گردد معالجهء آن آشامیدن اندکی آب گرم ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: دندان قروچه

نکته های شنیدنی: دندان قروچه

#بیماریهای_لب_دهان_دندان 😬علاج دندان قروچه تخم خرفه و جوز و بادام و فندق و نبر بریان شده و زرده تخم مرغ بریان شده رفتن آب به دندان👇👇 نفع میکند از رفتن آب بدندان که موقع آشامیدن آب سرد دندان بدرد آید دندان را به چیزهای بسیار گرم مانند نان داغ و زرده تخم مرغ برشته شده فرو کردن و صبر بر ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: داءالثعلب

نکته های شنیدنی: داءالثعلب

#بیماریهای_پوست_و_مو 🥀🥀داءالثعلب 🥀معالجه داءالثعلب:مالیدن موضع به خرقه زبری تا سرخ شود،بعد از آن مالیدن پیاز طعام یا پیاز نرگس یا پیاز عنصل هر گاه حرقت بهم رسد به موم و روغن گل سرخ چرب کنند تا تسکین یابد،. بعد از آن پیاز را دوباره استعمال نمایند تا به اصلاح آید. 🥀توصیف طلای قوی که داءالثعلب را مفید است: کف دریا ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: در نکوهش مصرف شراب

نکته های شنیدنی: در نکوهش مصرف شراب

💦 در نکوهش مصرف شراب در اینجا در مورد بدی ها و ضررهای شراب از نظر عقلی و نقلی مطالبی را بیان می کنم تا همان طور که این رساله مبتنی بر دستورات حفظ سلامتی بدن است، محتوی یک قاعده از قواعد حفظ ایمان هم باشد. اما دلیل عقلی منع مصرف شراب این است که هر چه کمی صرف نظر ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: کشیدن دندان

نکته های شنیدنی: کشیدن دندان

#بیماریهای_لب_دهان_دندان قلع دندان واز چیزهاییکه قلع دندان میکند بیخ کبر و پوست توت و عاقر قرحا و زردچوبه و زرنیخ زرد و شیر یتوعات، بیخ حنظل و شیر شبرم و چوب شبرم، هر یک بتنهایی و باهم قلع دندان مینمایند. اگر آنها را چند روز با هم در سرکه بسیار کهنه صلایه کنند و طلا نمایند به آن بیخ دندان ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بوی بد دهان

نکته های شنیدنی: بوی بد دهان

#بیماریهای_لب_دهان_دندان بَخَر نفع میکند از بخر که سبب آن عفونت دندانها و سیاهی آنها و آفت دهان نباشد؛ تنقیه بدن به حب صبر و مصطکی به ایارج فیقرا  و آبکامه تجرع نمودن و قی کردن دوایی که بخر را نافع است👇👇 سعد،پوست ترنج، قرنفل، عود خام، و سنبل طیب از هر کدام یک مثقال مشک یک قیراط به آب سیب ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: شقاق زبان 

نکته های شنیدنی: شقاق زبان 

#بیماریهای_لب_دهان_دندان 👅شقاق زبان و شقاق زبان را نافع است سپستان در دهان نگهداشتن و کتیرا بر زبان مالیدن و آشامیدن شیره جو و لعاب بذر قطونا و تدبیرات مدبره کردن و غذا پاچه و تخم نیم برشت خوردن. پی نوشت: شقاق: ترَک، شکاف کد مطلب:‌ ‌۹۶۰۹۱۴ ۵pc ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: خون آمدن از بیخ دندان ها

نکته های شنیدنی: خون آمدن از بیخ دندان ها

#بیماریهای_لب_دهان_دندان 😬خون آمدن از بیخ دندانها و خون که از گوشت پای دندانها آید هر گاه که سرخ رنگ باشد و ورم داشته باشد آن گوشتها،علاجش اینست؛ کافور و صندل سفید و عدس مقشر و سماق کوفته (الک شده)بر روی گوشتها بچسبانند و یا سرکه و آب و یا گلاب مضمضه نمایند و فصد قیفال و حجامت تحت الذقن بنمایند، ... ادامه مطلب »