نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب
نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

? عطشی که سبب آن خلط مالح یا بلاغم لزجه یا سودای احتراقی
و یا از خوردن بارد رطب لزج مثل گوشت ماهی تازه در معده و فم آن مجتمع شود
و طبیعت جهت غسل و دفع آن آب طلب کند و هر قدر آب بیاشامد بسبب جمود و الصاق آن خلط. عطش زیاده گردد
معالجهء آن آشامیدن اندکی آب گرم است
بسبب تحلیل و ترقیق مادهء آن
یا به آشامیدن اشیاء حاره مثل عسل یا رنجبیل پرورده

یا اذابه و ازاله تقطیع و تلطیف ان خلط نمایند

ویا به استنشاق هوای بارد و مضمضه به آب خنک
و اگر این تسکین نیابد قدری از کوزهء سرتنگ به نحو امتصاص که مکیدن باشد بیاشامد.

پی نوشت:

خلط مالح:خلط شور

بلاغم لزجه:بلغم چسبنده

سودای احتراقی:سودای سوخته

اذابه:سوزاندن،گدازیدن

ازاله:زدودن،محو،نابودکردن

تقطیع:قطعه کردن،بریدن

امتصاص:مکیدن

منبع: حفظ الصحه ناصری ص ۱۱۹

کد مطلب: ‌۹۶۰۹۰۶ ۲۶pc

 

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *