نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

? عطشی که سبب آن خلط مالح یا بلاغم لزجه یا سودای احتراقی
و یا از خوردن بارد رطب لزج مثل گوشت ماهی تازه در معده و فم آن مجتمع شود
و طبیعت جهت غسل و دفع آن آب طلب کند و هر قدر آب بیاشامد بسبب جمود و الصاق آن خلط. عطش زیاده گردد
معالجهء آن آشامیدن اندکی آب گرم است
بسبب تحلیل و ترقیق مادهء آن
یا به آشامیدن اشیاء حاره مثل عسل یا رنجبیل پرورده

یا اذابه و ازاله تقطیع و تلطیف ان خلط نمایند

ویا به استنشاق هوای بارد و مضمضه به آب خنک
و اگر این تسکین نیابد قدری از کوزهء سرتنگ به نحو امتصاص که مکیدن باشد بیاشامد.

پی نوشت:

خلط مالح:خلط شور

بلاغم لزجه:بلغم چسبنده

سودای احتراقی:سودای سوخته

اذابه:سوزاندن،گدازیدن

ازاله:زدودن،محو،نابودکردن

تقطیع:قطعه کردن،بریدن

امتصاص:مکیدن

[box type=”note”] منبع: حفظ الصحه ناصری ص 119 [/box]

کد مطلب: ‌960906 26pc

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا