آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب
نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

? عطشی که سبب آن خلط مالح یا بلاغم لزجه یا سودای احتراقی
و یا از خوردن بارد رطب لزج مثل گوشت ماهی تازه در معده و فم آن مجتمع شود
و طبیعت جهت غسل و دفع آن آب طلب کند و هر قدر آب بیاشامد بسبب جمود و الصاق آن خلط. عطش زیاده گردد
معالجهء آن آشامیدن اندکی آب گرم است
بسبب تحلیل و ترقیق مادهء آن
یا به آشامیدن اشیاء حاره مثل عسل یا رنجبیل پرورده

یا اذابه و ازاله تقطیع و تلطیف ان خلط نمایند

ویا به استنشاق هوای بارد و مضمضه به آب خنک
و اگر این تسکین نیابد قدری از کوزهء سرتنگ به نحو امتصاص که مکیدن باشد بیاشامد.

پی نوشت:

خلط مالح:خلط شور

بلاغم لزجه:بلغم چسبنده

سودای احتراقی:سودای سوخته

اذابه:سوزاندن،گدازیدن

ازاله:زدودن،محو،نابودکردن

تقطیع:قطعه کردن،بریدن

امتصاص:مکیدن

منبع: حفظ الصحه ناصری ص ۱۱۹

کد مطلب: ‌۹۶۰۹۰۶ ۲۶pc

 

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *