آخرین خبرها
خانه / مقالات / مقالات طب سنتی (برگ 5)

مقالات طب سنتی

نکته های شنیدنی: احتباس و عسر بول

نکته های شنیدنی: احتباس و عسر بول

🌿نکته های شنیدنی🌿 #احتباس_و_عسر_بول اگر سبب ورم و حصاه باشد، علاج آن ذکر شد و اگر سبب خلط لزج باشد که در مجاری بول حادث شود، علامت ثقل موضع بود و با بول اخلاط بیرون آید. علاج: جلابی از انیسون و تخم کاسنی و تخم کرفس و نانخواه هر یک دو مثقال بخورند و تدهین قطن و مثانه به روغن ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: قروح الانف

قروح الانف

🌿نکته های شنیدنی🌿 #قروح_الانف زخم بینی آن چه تر بود فصد قیفال باید کرد و تنقیه به حب بنفشه و مطبوخ فواکه و استعمال مرهم سفید اب کنند و آن چه خشک بود شربت تناول نمایند و فتیله از موم روغن بنفشه و مغز ساق گاو و لعاب دانه به بسایند و در بینی نهند و از خوردن گوشت و ... ادامه مطلب »

بخور کردن

معرفی خواص برخی از میوه‌ها و غذاها در طب اسلامی

#حدیث 💫  امام علی(ع) می فرمایند : ✍ بخور کردن: ✅ موجب سلامتی سر (از بیماری) است. ✅ بدن را از درون پاک می کند. ✅ انواع بیماری سر را از بین می برد.   کدمطلب:۹۷۰۹۰۶۴۶ ارتباط با مجموعه احیای سلامت خط مشی احیای سلامت در بازنشر مطالب مندرج در دیگر منابع ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: جفاف الانف

جفاف الانف

🌿نکته های شنیدنی🌿 #جفاف_الانف خشک شدن بینی اگر بواسطه حرارت باشد که از تب های محرقه به هم رسد یا خشکی بود که از امراض دقیه حادث شود، علاج با روغن بنفشه یا روغن کدو یا روغن نیلوفر یا به شیر زنان با لعاب اسپرزه نمایند و اگر به سبب خلط لزج باشد، غرغره نمایند؛ چنان که گذشت. کدمطلب:‌۹۷۰۹۲۱  ۱۲PC ... ادامه مطلب »

تأثیر سموم کشاورزی بر باروری – بخش سوم

#تأثیر_سموم_کشاورزی_بر_باروری_۴ آفت کش ها (حشره کش کرم کش) حشره کش DDt باعث افزایش بیماری های اتوایمیون می شود و اثر نامطلوب بر روی سیستم تولید مثل به صورت مستقیم می گذارد و باعث ناباروری نیز می شود. قارچ کش ها در کشاورزی که بر علیه طیف وسیعی از بیماری های گیاهی همچون سفیدها استفاده می شوند، اثر نامطلوب بر عملکرد ... ادامه مطلب »

خواص افراد با گروه خونی B

خواص افراد با گروه خونی B

#خواص_افراد_با_گروه_خونی_B خواص و صفات بسیار مهم این گروه عبارت اند از: ۱ )تعادل ارزنده ۲ )دستگاه بسیار نیرومند دفاعی بدن ۳ )داشتن امکان دسترسی به بسیاری از غذاها ۴ )توانایی ارزشمند برای استفاده از لبنیات ۵ )مقاومت ارزشمند در مقابل انواع استرس ها با استفاده از خلاقیت ذاتی و تشخیص مناسب محیط. ۶ )داشتن توازن و تعادل بین فعالیت فیزیکی، ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: رعاف

رعاف

🌿نکته های شنیدنی🌿 #رعاف اگرخون بواسطه بحران بود قطع نکنند مگر وقتی که به حد افراط رسد و ضعف غالب شود و اگر بجهت حدت خون باشد، علامت آنست که اندک اندک آید. علاج: اولا شربت بنفشه و شربت عناب تناول کنند و آب سرد بر سر ریزند و آب گشنیز در بینی چکانند و گل ارمنی با سرکه بر ... ادامه مطلب »

تأثیر سموم کشاورزی بر باروری – بخش دوم

تأثیر سموم کشاورزی بر باروری 2

#تأثیر_سموم_کشاورزی_بر_باروری_۲ 🔸آفت کش ها زیرالنون در اثر آلوده شدن غلات به قارچ های فوزاریوم آنها تولید می‌شوند. در بین غلات، ذرت مستعدترین سوبسترا برای تشکیل این سموم است که باعث تغییر وزن غدد آدرنال، تیروئید، هیپوفییز و تغییراتی در سطح سرمی هورمون های پروژسترون و استرادیول می‌شود. در انسان ها: ایجاد سرطان در بافت های هدف استروژن ها، تومورزایی، سرطان ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: سده مجرای قضیب (بسته شدن مجرای ادرار آقایان)

نکته های شنیدنی: سده مجرای قضیب

🌿نکته های شنیدنی🌿 #سده_مجرای_قضیب علامت آن عسر بول و حرقت و وجع نباشد و با بول اخلاط غلیظ بیرون آید. علاج تناول مدرات باشد. متن روان شده مطلب فوق به شرح ذیل تقدیم علاقمندان می گردد: بسته شدن مجرای ادرار آقایان نشان آن بند آمدن و اشکال در دفع ادرار و سوزش و درد نیست بلکه در ادرار خلطهای سنگین ... ادامه مطلب »

حنظل

حنظل

🌾 نکته های شنیدنی 🌾 #حنظل ️ حنظل ثمره گیاهی است به قدر هندوانه کوچک و در نهایت تلخی که پوست و پیه آن مورد استعمال است. مسهل سودا و بلغم غلیظ، مفتح افواه عروق، مسقط جنین و قاتل آن، جاذب اخلاط از عمق بدن و جهت فالج و امراض بارده دماغی و اعضای عصبانی و عرق النساء و مفاصل ... ادامه مطلب »