پاسخ پرسش : مانع نبودن افتادگي دريچه ميترال برای ازدواج چاپ
خانم، 25 ساله
پرسش : لطفا بفرماييد افتادگي دريچه ميترال مانعي براي ازدواج است يا خير؟
راه درمان چيست؟

پاسخ : هیچ مشکلی برای ازدواج کردن و بچه دار شدن ندارید. فقط باید تحت نظر باشید تا پیشرفت نکند، مخصوصاً بعد از بارداری