پاسخ پرسش : امکان درمان لکنت زبان چاپ

آقا، 23 ساله             
پرسش: آقای دکتر سلام .
جوانی هستم بیست سه ساله که حرف یا حروف ( ر ) را نمی توانم درست تلفظ کنم .و اگر بخواهم بگویم مثلا کره طرف مقابل از من کوه میشنود حرف یا حروفی که کلمه ( ر )را داشته باشد را (و)میفهمند ؟ آیا برای من درمانی است ؟ چه بخورم ؟ چه کاری انجام دهم تا زبانم یا لکنت زبانم درست بشود؟پاسخ: لکنت زبان درمان خاص خودش را دارد که باید مراجعه نمایید.