بخشنامه شرکت آب و فاضلاب در مورد مخاطرات آب کلر چاپ
برچسب ها: آبآب لوله کشیآب تهرانآب زیر زمینیآب کلردارآب سالمتصفیه آبسم موجود در آبآب های سمیآب شربآب ماندهآب خوردنآب سردفاضلاببیماری از فاضلاببخشنامه شرکت آب و فاضلاببیانیه ی شرکت آب و فاضلابشرکت آب و فاضلابآب و فاضلاب تهران

تا زمانی که دکتر روازاده تاکید بر این مساله داشتند که آبی که بدینگونه در کشور تصفیه می‌شود برای سلامتی بدن مضر است عده‌ای با نام تخصص به شدت مقابله می‌کردند ولی دیدیم چگونه طبق همین بخشنامه به یکباره صد وهشتاد درجه  جریان به نفع حامیان سلامت تغییر موضع از طرف سازمان آب تهران صورت گرفته است. ولی آن را بدانید که دشمنان ما هرگز ایران را رها نخواهند کرد و حال که گاز کلر استفاده نمی‌کنند آب ژاول که وحشتناکتر از آن است جایگزین نموده تا ما را از اینکه چرا بد را نپذیرفتیم تا اینکه بدتر جایگزین آن کردند پشیمان کنند. مطالب بخشنامه به پیوست آورده شده است

 

قضاوت به پای شماست؟!