توصیه های بهداشتی17بهداشت دستگاه گوارش چاپ
برچسب ها: آب معدنيعسلآب چشمهزیتونزیتون سیاهدستگاه گوارشیانارخرماگوشت گوسفندنمکسرکهآب جوشیدهگوشت پخته

اقدامات پيشگيرانه و درمانی دستگاه گوارشی:
مصرف نمك قبل و بعد از غذا 2- مسواک 3- مصرف سركه با غذا 4- خوردن غذا با دست 5- شستشوي دستها قبل و بعداز غذا 6- راه رفتن بعد از غذاي شب 7- آب نخوردن مابين غذا 8- آرام نوشيدن آب 9- در شب نشسته آب خوردن 10- استراحت بعد از غذاي روز 11- مصرف سياهدانه و پياز و سيب (ناشتا)

12- خوردن آب باران در ماه ارديبهشت 13- خوردن آب زمزم 14- مصرف عسل، مرغ، خرما، انار، زيتون، خرفه، و شيرگاو و پرهيز از مصرف گوشت گاو