جنگ جمعیتی؛ ستیز صهونیسم علیه ملت ها- بخش اول چاپ

باسمه تعالی

سرآغاز

پروژه جهانی کنترل جمعیت و پیشگیری از به دنیا آمدن نسل های آینده، با نگرانی دولت ثروتمند و برخوردار از ثروت های زمینی آغاز شد. نگرانی این پدرخوانده ها نه از گرسنگی و درماندگی ملت های ضعیف که از محدود شدن مالکیت و دسترسی خود به همه منابع جهانی بود. چرا که در عمل، سیاست های کنترل جمعیت را در میان ملت ها و نژادهای منتخب اجرا کردند و نژادهای برگزیده خود را به زاد و ولد بیشتر و افزایش جمعیت تشویق و هدایت نمودند.

این فرماندهان جمعیتی با همراه کردن اندیشه های اومانیستی وبه حاشیه راندن تفکر دینی و ارزش های انسانی در این امر، زمینه پذیرش ملت ها و دولت های را برای کاهش جمعیت درجهان و نابودی نسل های انسانی فراهم کردند. در این میان سازمان های بین المللی نیز با تمام ظرفیت های مالی و غیر مالی خود در خدمت مجریان این پروژه جهانی درآمدند تا آنها را در تأمین اهدافشان در سراسر جهان حتی قلب روستاها و قصبات یاری کنند؛ نتیجه این هجمه عظیم که از حدود نیم قرنی پیش(1966) در میان سرخپوستان بومی آمریکا آغاز شد، تغییرات شگرف جمعیتی در جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه و مخصوصاً کشورهای اسلامی بود که درمجموعه زیر ضمن معرفی سردمداران اولیه و سازمان های متولی و حامی، به خلاصه ای از اقدامات علیه جمعیت آینده کشورها به استناد منابع بین اللمللی و اظهارات صاحبنظران جهانی خواهیم پرداخت.

آگاهی از مسائل ناشی از افزایش جمعیت درحال و آینده و اجرای برنامه های تنظیم خانواده قبل از آنکه در کشورهای در حال توسعه مطرح شود، حول دو مسئله تکامل یافت که یکی جنبه سیاسی، و دیگری جنبه انسان دوستانه و رفاه انسان ها را داشت. درخصوص جنبه اول باید خاطر نشان ساخت که از دهه 1320 به بعد خطر افزایش جمعیت در دو نقطه مهم جهان یعنی آمریکای لاتین و آسیا توسط طرف های پیروز جنگ دوم احساس می شد. افزایش جمعیت در این دو منطقه، عاملی بود که ثبات سیاسی یا به اصطلاح خود آنها صلح جهانی را در معرض تهدید قرار می داد. ترس و نگرانی از چنین پدیده ای در کتاب«ویلیام وگت» تحت عنوان جاده بقاء (Road to Survial)، آشکارا دیده می شود. مسئله دیگر، جنبه انسانی داشت و هدف آن تأمین رفاه جمعیت از طریق برنامه های تنظیم خانواده بود که به عنوان یک حق انسانی، ارزش جهانی یافت. این جنبه توسط محققان آمریکایی، که به مسائل بین المللی علاقه نشان می دادند، مورد توجه قرار گرفت و اعلام کردند که افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه، نه تنها موقعیت سیاسی برتر آمریکا را به خطر می اندازد، بلکه مانع اصلی در راه توسعه جهانی است. لازم به ذکر است در آمریکا حمایت از طرح های جهانی به شکلی است که اگر اصل و اساس یک سیاست خارجی جنبه انسانی و نوع دوستانه داشته باشد، اما توجیه اقتصادی و سیاسی نداشته باشد، هرگز مورد توجه و حمایت دولت و کنگره آمریکا قرار نخواهد گرفت (شتلند و شنه 1378) در واقع آمریکایی ها به فروش وسایل پیشگیری از باروری که رقم آن از حد 2 میلیارد دلار تجاوز می کند راغب ترند تا از رفاه جوامع و لحاظ کردن جنبه انسانی.

در هر حال واقعیت واقعیت های تاریخی نشان می دهند که اساس و بنیان شکل گیری برنامه های تنظیم خانواده که همواره مورد توجه و حمایت سازمان ملل و قدرت های بزرگ جهان از جمله آمریکا بوده است، از نوعی سلطه جویی و برتری طلبی قدرت های بزرگ جهانی آغاز و با گذشت زمان رنگ و لعاب کمک های بشر دوستانه و رفاهی و توسعه ای به خود گرفته است.

منابع و مأخذ:

-         تیلور،  دانیل. «واکسینه کردن جهان کینز  و راکفلر به دنبال کاستن جمعیت جهان» سیاحت غرب، ش86، 1389.

-         حسین طهرانی، سید محمد حسین 1429 ق (1387 ش) . «رساله نکاحیه: کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین»، مشهد،  مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم  و معارف اسلام.

-         حلم سرشت، پریوش و اسماعیل دل پیشه 1388. جمعیت و تنظیم خانواده، تهران، چهر.

-         رویدادهای سپاه، ش 85.

-          سمیعی نسب و ترابی، «شاخص ها و سیاست های جمعیتی در ایران»، برداشت دوم، ش 11 و 12،  تابستان و پائیز 1389.

-         شتلند، کلود، شنه، کلود (1378). جمعیت جهانی، چالش ها و مسائل،  ترجمه سید محمد میرزایی، تهران، شهید بهشتی.

-         عالمی، مسعود، «شعار فرزند کمتر درخدمت پروژه جنگ جمعیتی» (1389).

-         فصلنامه برداشت دوم سال هفتم، دوره جدید، ش 11 و 12، (1389).

-         کتابی، احمد، درآمدی  بر اندیشه ها و نظریه های جمعیت شناسی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1388).

-         گارودی، روژه1372. گورکن ها، یک هشدار نوین به زندگان، ترجمه علی اکبر کسمایی، اطلاعات.

-         ماهنامه سیاحت غرب «تمدن اسلامی در چین، دو چالش پیش رو تمدن غرب»، گفتگو با ساموئل هانتینگتون، ش 32، 8 (1384).

-         محمودی، محمد جواد، «تحولات جمعیتی، چالش های پیش» رو و لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی ایران»، برداشت دوم، ش 11 و 12 (1389).

-         مشرق نیوز، امریکا چگونه می خواهد جهان را اداره کند» (1391).

-         هارون، یحیی، 1376. فراماسونری، ترجمه جعفر سعیدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-         هانتینگتون، ساموئل. «تمدن اسلامی و چین، دو چالش پیش رو تمدن غرب» سیاحت غرب، ش 32، 8 (1384).

 

مموارد مرتبط:

جنگ جمعیتی؛ ستیز صهونیسم علیه ملت ها- بخش دوم

جنگ جمعیتی؛ ستیز صهونیسم علیه ملت ها- بخش سوم

جنگ جمعیتی؛ ستیز صهونیسم علیه ملت ها- بخش چهارم

جنگ جمعیتی؛ ستیز صهونیسم علیه ملت ها- بخش پنجم