11 درصد، شیوع پرفشاری خون در کودکان چاق چاپ

با وجود آن که بر اساس جدیدترین آمارها، 3-1% از جمعیت عمومی کودکان و 11% از کودکان چاق دچار پر فشاری خون هستند و تقریبا تمامی موارد پرفشاری خون درکودکان زیر 10 سال ثانویه به علل درمان پذیری ایجاد می شوند که ممکن است هیچ علامت دیگری نداشته باشند، و با وجود آن که عدم تشخیص پر فشاری خون در کودکان باعث هیپرتروفی بطن چپ و افزایش ضخامت انتیمای کاروتید می گردد، و با وجود ارزان بودن سنجش فشار خون، کارگروه خدمات پیشگیرانه ایالات متحده(USPSTF) در جدیدترین بررسی خود در اکتبر 2013 باز هم شواهد موجود را برای توصیه به نفع یا بر ضد     «سنجش روتین فشار خون درتمامی ویزیت های کودکان» ناکافی دانست. علت تردیدهای USPSTF آن است که این سنجش ها ممکن است به تشخیص بیش از حد پرفشاری خون و انجام بررسی های اضافی منجر شود.

منبع : نشریه نوین پزشکی|شماره 560| 15 آبان 92

Annals of internal Medicine October 8, 2013 & Journal Watch Pediatrics and Adolescent      Medicine October 16, 2013.