آجیل بیشتر، عمر طولانی تر چاپ

محققان می گویند افرادی که به طور منظم خشکبار مصرف می کنند نسبت به افرادی که خشکبار نمی خورند با خطر مرگ کمتری مواجه هستند. محققان مصرف آجیل را روی بیش از 75 هزار زن و 40 هزار مرد بررسی کرده و آنها را از طریق پرسش نامه ای غذایی به مدت 30 سال، پیگیری کردند. افرادی که یک بار در هفته آجیل مصرف می کردند در مدت پیگیری در مقایسه با افرادی که آجیل مصرف نمی کردند کمتر در معرض خطر مرگ قرار داشتند. این خطر با مصرف بیشتر آجیل کاهش بیشتری داشت. در مجموع، مصرف آجیل بیشتر با کاهش خطر مرگ ناشی از سرطان و بیماری های قلبی همراه بود. این مزایا برای آجیل و بادام زمینی یکسان بود.

New England Journal of Medicine November 21, 2013

.منبع: نشریه نوین پزشکی|شماره 561|1 آذر 92