خانه باید پرورشگاه باشد چاپ

بیانات آیت ا... العظمی جوادی آملی در دیدار اعضای کمیته تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی کشور

ساختن خانه های دارای آشپزخانه های به اصطلاح «اُپن» که صاحب خانه و میهمان نتوانند به درستی رعایت حجاب را کنند و نتوانند خود را حفظ  کنند، اسلامی نیست. خانه باید طوری بنا شود که اهل خانه از درون و بیرون دارای حجاب باشند، لذا مکانی که میهمان در آن مستقر می شود،

باید از جای صاحب خانه مستور باشد. نمای بیرون منازل نیز باید طوری طراحی شود که بر دیگر منزل ها اشراف نداشته باشد و داخل آن نیز برای اطرافیان نمایان نباشد. منازل در غرب دیوار خاصی نداشته و بیشتر از طریق نرده از یکدیگر جدا       می شوند و این به دلیل آن است که آن ها منزل را آسایشگاهی به جای پرورشگاه می پندارند.

 

دیوار مناسب می تواند در معماری اسلامی آزادی لازم را به میهمانی و صاحب خانه بدهد. ساخت و ساز اتاق های منازل باید مقابل قبله باشد، در معماری های اسلامی طوری از زمین بهره برداری شود که اتاقی را به عنوان مصلا که دارای قرآن و فرشی پاک و طاهر باشد بسازند تا مکانی مناسب برای رفع حاجت مردم به درگاه خدا باشد.

مرگ از پوست درآمدن است، انسان مرگ را می میراند و در صحنه مصاف با آن پیروز است لذا یک موجود ابدی باید کارهای ابدی انجام دهد و همین است که باید اتاقی به عنوان مصلا در منازل پیش بینی شود.

منبع: ماهنامه آموزشی/ تحلیلی/ خبری/ اطلاع رسانی 42. پیش شماره دوم|بهمن 1392