فواید اجیل برای سلامت چاپ

مغز ها (NUTS) حاوی انواع ریز مغزی های سلامت بخش هستند. به منظور تعیین ارتباط مصرف مغز ها با طولانی بودن عمر، پژوهشگران آمریکایی داده های حاصل از 2 مطالعه همگروهی آینده نگر با مدت پیگیری 30 ساله را مورد بررسی قرار دادند : «مطالعه سلامت زنان» روی 76 هزار زن و «مطالعه پیگیری کارکنان سلامت »  روی 42 هزار مرد. میزان تجمعی مصرف مغزها بر اساس پرسشنامه فراوانی ِ مصرف غذاها تعیین شد که شرکت کنندگان هر چند سال آن ها را پر می کردند.

پس از تعدیل گسترده از نظر متغیر های مخدوش کننده احتمالی، هم در مرئان هم در زنان مصرف مغزها به صورتی معنی دار با کاهش مرگ و میر تام همراهی داشت . نسبت زیان تعدیل شده برای مرگ در مقایسه با عدم مصرف آجیل، برای مصرف کنندگان آجیل به این ترتیب بود: مصرف کمتر از یکبار در هفته 93/0، مصرف یکبار در هفته 89/0 ، مصرف 2-4 بار در هفته 87/0، مصرف 5-6 بار در هفته 85/0 و مصرف بیش از 7 بار در هفته 80/0. پژوهشگران انواعی از تحلیل های زیر گروهی را انجام دادند که باز هم موید همین نتایج بود (1).

رهنمود : از آنجا که مصرف مغز ها همبستگی قوی با سایر شاخص های سلامت دارد (از جمله عدم مصرف سیگار، فعالیت جسمی بیشتر و مصرف بیشتر میوه ها و سبزیجات)، اعتبار این مطالعه (و احتمال علت و معلولی بودن نتایج آن) به تعدیل موفق از نظر متغییر های مخدوش کننده بستگی دارد. با این حال، این یافته ها با نتایج یک کارآزمایی تصادفی شده اخیر همخوانی دارد که در آن رژیم مدیترانه ای سرشار از مغز ها با کاهش خطر حوادث ناگوار قلبی – عروقی همراهی داشت.

1-      Neuropsychopharmacology December 4،2013

منبع: نشریه نوین پزشکی |شماره 565|1بهمن 92