پاسخ پرسش : امکان درمان تعداد کم و کندی حرکت اسپرم در مردان چاپ
آقا، 31 ساله از نکا
پرسش: درمان ضعف تعداد و کندی حرکت اسپرم مرد که موجب بچه دار نشدن می شود چیست؟

پاسخ: درمانش مفصل هست  که باید به مطب مراجعه شود تا درمان کامل ارائه گردد.