پاسخ پرسش: چربی گاو بهتر از دنبه چاپ
برچسب ها: چربی گوسفندروغن دنبهچربی گاو
آقا، 30 ساله از qomtelebeye xarici
پرسش: روغن دمبه یا چربی گاو خوب است؟ در حدیث چربی گاو گفته شده.

پاسخ : دنبه گوسفندی خوب است  ولی چربی گاو بهتر است.