پاسخ پرسش : درمان زیاد خوابیدن و حالت رخوت چاپ
برچسب ها: فصدحجامتخوابدمویعنصر یدغلبه خون
پرسش: من مشکل زیاد خوابیدن و رخوت دارم هر چه سعی میکنم کمتر بخوابم موفق نمیشم
لطفا راهنمایی کنید جه کنم تا بر خواب زیادی غلبه کنم؟
پاسخ : شما غلبه دم دارید که باید فصد نمایید یا حداقل حجامت احتقان بکنید.