پاسخ پرسش : حساسیت دست همراه خارش و جوش ریز چاپ
برچسب ها: حجامت آلرژیخارشحساسیتجوش
خانم، 24 ساله از قزوین
پرسش: حساسیت دست همراه خارش با جوش ریز حساس به گردوخاک و مایع... چطور درمان میشه؟
پاسخ : حجامت آلرژی نماییید.