پاسخ پرسش : رژیم درمانی فیبر آدنوم چاپ
برچسب ها: تخم مرغمرغ محلیرژیم درمانیفیبر آدنومویتامین E
خانم، 19 ساله از تهران        
پرسش: لطفا رژیم درمانی فیبر آدنوم را ارائه بدهید و اینکه چه عواملی باعث بروز این بیماری می شود؟
ویتامین E چه تأثیری در بهبود این بیماری دارد؟

پاسخ:  ویتامین E هیچ تأثیری در بهبودی این بیماری ندارد و مقالات امروزی نیز به این نکته اذعان دارند.
خیلی جای نگرانی نیست و خوش خیم می باشد و تغذیه خود را اصلاح نمایید، مخصوصاً از مرغها و تخم مرغهای هورمونی استفاده نکنید. اگر هم به مطب مراجعه نمایید دستورات درمانی کاملتری ارئه می گردد.