پاسخ پرسش : مصرف مواد غذایی دارای ماندگاری بالا بدون استفاده از مواد نگهدارنده چاپ
برچسب ها: شیرمواد نگهدارندهشیر پاکتی
آقا، 26 ساله                  
پرسش: آیا شیرهای پاکتی که تحت عنوان استرلیزه ( فرادما ) و ماندگاری بالا و ذکر عدم استفاده از مواد نگهدارنده روی پاکت آن مورد تایید میباشند؟


پاسخ: تا آنجا که می شود غذا باید تازه مصرف شود هرچند موااد نگهدارنده نداشته باشند.