پاسخ پرسش : عناصر كروم، بور و واناديوم چاپ
برچسب ها: سمومعنصر کرومعنصر بورعنصر وانادیومخشکبار

آقا، 35 ساله
پرسش: باسلام
از طريق مصرف كدام منابع غذائي مي توان عناصر كروم، بور و واناديوم كه براي بدن، حياتي است را تأمين كرد؟
(ضمن آنكه جنابعالي بهتر مي دانيد مصرف بي رويه و بيش از حد استاندارد باغداران و كشاورزان از كودهاي شيميائي در ايران منجر به فقر محصولات باغداري و كشاورزي از مواد و عناصر معدني شده است)
(نياز به اين عناصر، در كتاب جنابعالي تحت عنوان مزاجها و طبايع عنوان شده استپاسخ: عمدتاً در خشکبار یافت می شوند.