پاسخ پرسش : طریقه درست کردن پنیر چاپ

پرسش : با سلام لطفا طریقه درست کردن پنیر را توضیح دهید با توجه به این که در ماست بندیها برای مایه ان از قرص استفاده میکنند.

 

 

پاسخ : به طرق مختلفی پنیر را تهیه می کنند و باید ماده اولیه داشته باشید. یکی از بهترین طریق آن است که شیر را می جوشانند و در حالت جوشیدن به آن سرکه طبیعی اضافه می کنند تا ببرد، سپس داخل کیسه ای می ریزند و سنگی رویش می گذارند و پنیر محلی و سنتی می شود. پنیر تبریز هم یکی از بهترین پنیرهاست که ما بر خوردن آن تاکید می کنیم.