پاسخ پرسش : مغناطيس درماني چاپ

آقا، 41 ساله                       
پرسش: باسمه تعالي
سلام عليکم
آيا مغناطيس درماني مورد تاييد است ؟
دلايل علمي آن چيست؟پاسخ : اگر در طب اسلامی تحقیق شود به نوعی شاید بتوان مطالبی یافت ولی این مغناطيس درماني که امروز باب است، مورد تایید ما نمی باشد.
طب اسلامی و سنتی خیلی پیچیده و قدرتمند است، امروزه که مردم ما نیاز به الفبای این طب دارند هنوز زود است ما وقت زیادی بر روی مسائل پیچیده تر بگذاریم.