پاسخ پرسش : کتابهای طب سنتی چاپ
برچسب ها: طب سنتی

آقا، 26 ساله
پرسش: آقای دکتر کتاب لطفا معرفی کنید یا خودتان چاپ کنید. آیا از نظر شما کتابهای 15 روز تا سلامتی،ارمفان سلامتی، کلید ورود به طب قدیم مورد تایید است؟

 

 

پاسخ : کتابهای قابل مطالعه بزودی در سایت درج خواهند شد.  ضمناً کتابهای مذکور را نمی شناسیم.