پاسخ پرسش : درمان برجستگی استخوان کنار شست پا چاپ

سوال ارائه شده در همایش خانواده بزرگ حامیان سلامت تولید و تغذیه سالم
پرسش: برای درمان استخوان کنار شست پا که برجسته است و در زمان طولانی راه رفتن باعث درد می شود چه توصیه ای دارید. آیا به نظر شما جراحی کارساز است یا خیر؟پاسخ: اگر قدیمی شده باشد که کاری نمی توان کرد ولی اگر تازه داره شروع می شود از پدهای لای انگشتی بگذارید، کفشهای با پنجه تنگ یا پاشنه بلند نپوشید. اگر هم خیلی شدید باشد، می توانید جراحی کنید.