پاسخ پرسش : درمان عفونت در بارداری چاپ
26 ساله از همدان
پرسش: برای درمان عفونت در بارداری، آیا استفاده از عسل مجاز است؟

پاسخ: مجاز است فقط سرنگ را با احتیاط وارد نمایید و اگر در ماه های آخر بارداری هستید، تزریق خیلی عمیق نباشد.