پاسخ پرسش : عقب یا جلو انداختن زمان عادت ماهانه - تنظیم زمان پریود چاپ
خانم، 20 ساله
پرسش: لطفا بفرمایید چگونه می توان زمان عادت ماهانه را عقب یا جلو کرد؟ (به جای استفاده از قرص)
همچنین دقیقا چه کنیم تا زمان آن ثابت بماند؟

پاسخ: ما هیچ توصیه به استفاده از قرص جهت به تعویق انداختن عادت ماهیانه نمی کنیم و و جایگزینی نداریم و مداخله در روند طبیعی بدن را جایز نمی دانیم. برای مسافرت های زیارتی احکام شرع مشخص است و نباید با استفاده از این قرصها به بدن خود آسیب برسانید.
خوردن اسپند در زمانی که پریود نیستید در تنظیم قاعدگی موثر هست.