پاسخ پرسش : مصرف مرغهای هورمونی علت كوچك شدن تخمدانها چاپ
خانم، 24 ساله            
پرسش: علت كوچك شدن تخمدانها در دختران چیست؟
پاسخ: متاسفانه علت اصلی اینگونه مشکلات مصرف مرغ و تخم مرغهای هورمونی هستند که برای رشد سریع مرغها در مرغداریها استفاده می گردد و باعث می گردد جوجه 25 روزه حدود سه کیلو وزن پیدا کند، درحالیکه در وضعیت طبیعی و تغذیه سالم، بعد از 90 روز مرغ حدود یک و نیم کیلو باید داشته باشد.
مصرف مرغ و تخم مرغهای هورمونی مشکلاتی را برای زنان و مردان ایجاد می کند که در خانمها ناباروری شایعترین آن هست.
یکی از عوامل دیگر همین لباس های تنگ خصوصا جین می باشد. این پوشش های تنگ سبب می شود که به کشاله ران فشاری وارد آید که نتیجه اش کاهش خون رسانی به تخمدان است و ایجاد مشکل در فرد می گردد.