پاسخ پرسش : افزایش احتمال ذکور بودن جنین چاپ

پرسش : چگونه می توانیم احتمال ذکور بودن جنین را افزایش بدهیم.

 

 

پاسخ : به مطب مراجعه نمایید تا مشاوره شوید.