پاسخ پرسش : علایم کیست تخمدان چاپ

خانم، 24 ساله از سمنان
پرسش: علایم کیست تخمدان چیست؟

پاسخ : با یک سونوگرافی ساده قابل تشخیص است ولی عمدتاً پریودهای نامنظم، موهای زائد و دردهای شدید دوره پریود از علایم کیست تخمدان هستند.