اوقات نوشیدن آب بایگانی - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : اوقات نوشیدن آب

بایگانی برچسب ها : اوقات نوشیدن آب

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

? عطشی که سبب آن خلط مالح یا بلاغم لزجه یا سودای احتراقی و یا از خوردن بارد رطب لزج مثل گوشت ماهی تازه در معده و فم آن مجتمع شود و طبیعت جهت غسل و دفع آن آب طلب کند و هر قدر آب بیاشامد بسبب جمود و الصاق آن خلط. عطش زیاده گردد معالجهء آن آشامیدن اندکی آب گرم ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب (بخش چهارم)

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب (بخش چهارم)

?آشامیدن آب ناشتا بد است. بعلت نبودن غذایی که با او مخلوط گردد بابقای سردی به اعضای رییسه نفوذ مینماید و موجب ضعف حرارت غریزی میگردد. ?و خوردن آب بعد از حرکت و در حمام و بعد حمام مضر است. زیرا که طبیعت آنرا بزودی جذب میکند و باعث اطفاء حرارت غریزی و ضعف قوا میگردد. ?و دیگر آشامیدن آب ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب (بخش سوم)

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب (بخش سوم)

?عطش سکاری و مخمورین که در شب عقب خواب بهم میرسد مختلف فیه است. شیخ الرییس عطش کاذب نامیده و آنرا منع بلیغ نموده ولکن قرشی صادق دانسته و گفته آن هر دو کاذب نیستند. بلکه حادث از تسخین معده از آشامیدن شراب هستند. و سزاوار نامیدن عطش کاذب به عطشی است که از بلغم لزج و یا غلیظ و ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

آشامیدن آب بعد از نوشیدن اشیای عفصه قابضه یا مرخیهء لزج و یا ایستاده یا کمر بسته و یا به رو درافتاده و یا گردن منحرف و کج نموده و امثال اینها باعث ضعف و سستی اعصاب ومعده و احشاء و کبد و فساد رنگ و ثقل حواس و عروض نزلات و تهبّج اطراف و زیر چشم و سوء القنیه ... ادامه مطلب »