آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : بیماری های سر

بایگانی برچسب ها : بیماری های سر

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش نهم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش نهم)

صرع 🌱🌱مضرات صاحب صرع؛ صاحب صرع باید از خوردن سیر و پیاز و ترتیزک و گندنا و باقلی خصوصا کرفس و شرب شراب و بوکردن بوهای بد مثل کبریت و قطران و قیر و جیف بواسطه آنکه هر گاه باشد که در ساعت باعث هیجان صرع شود،. کد مطلب:‌ ۹۶۰۹۱۹ ۹pc ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هشتم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هشتم)

صرع(۳) 🌱🌱معالجه صرعی که از احساس کند گویا صعود مینماید چیزی از عضوی ، پس نفع میکند اورا👇👇 مالیدن شدید و طلا کردن به خردل و سرگین کبوتر باهم و همچنین به جوشانیده انجیر و شیر یتوعات(شیره گیاهان شیره دار که در بیابان ها یافت میشود مانند مرزنجوش، زعبر و لبن اللاغیه و الکره و..) که عضو را آبله نماید ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هفتم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هفتم)

صرع (۲) 🌱🌱درمان صرعی که از رطوبت باشد و جمیع امراض رطبیّه دماغیه؛ غرغره به چیزهاییکه بلغم را جذب کنند مثل سکنجبین و قویتر از آن آبکامه نبطی و اقویٰ از هر دو آب کامه استکه در یک رطل آن یک وقیه خردل کوفته داخل نموده باشند (این دارو بلغم غلیظ را از سر خارج میکند) 🌱🌱و بو کردن سداب ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش پنجم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش پنجم)

سدر و دوار(۲) 🌱اگر سدر و دوار عقب تخم و فساد معده و امتلاء باشد و رنگ بدن سبز نباشد: اسهال به صبر بعد از خوردن ماهی شور و ترب و خردل و سکنحبین و آب نیم گرم قدر یک رطل و نیم مرهً بعد اُخری بنوشد (وآب باید ولرم باشد زیرا اگر خیلی داغ باشد استفراغ ایجاد نمینماید) و ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش چهارم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش چهارم)

🌱🌱سدر و دوار 🌱سدر:مرضی را گویند که انسان را ادراک سنگین عظیم در سر و تاریکی در چشم و طنین در گوش رخ دهد. هر گاه برخیزد مهیّای افتادن شود و هر گاه این مرض شدید شود شبیه به صداع خواهد بود. 🌱دوار:مرضی را گویند که انسان خیال میکند که چیزها بر گرد او میگردد، بلکه دماغ و بدن او ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش سوم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش سوم)

مالیخولیا(۳) 🍀جهت جلب خواب و تسکین هذیان: روغن بادام شیرین و خشخاش سفید و تخم کاهو و کدوی شیرین ،همه را مساوی در گل نیلوفر پروریده و ترتیب نموده باشند (شیره میکشند)از سه مرتبه تا ده مرتبه. و میباید که نزدیک این روغن کافور نباشد،چون بیخوابی میآورد. 🍀توحش و حدیث نفس و تخیلات؛ معجونی که او را نام گذاشته اند ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش دوم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش دوم)

مالیخولیا(۲) 🍀مالیخولیایی که سبب آن بسیاری حرارت و شدت آن باشد که به سر رسیده باشد از آفتاب یا ادویه و اشربه بسیار گرم یا غذاهاییکه تصعید بخار بسیار به جانب سر نماید مثل سیر و پیاز و حلتیت و معاصین که بعضی جماعت میخورند بطریق عادت نفع میکند سعوط نمودن به روغن بنفشه یا نیلوفر و بادام شیرین و ... ادامه مطلب »