آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : بیماری های سر

بایگانی برچسب ها : بیماری های سر

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش نهم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش نهم)

صرع ??مضرات صاحب صرع؛ صاحب صرع باید از خوردن سیر و پیاز و ترتیزک و گندنا و باقلی خصوصا کرفس و شرب شراب و بوکردن بوهای بد مثل کبریت و قطران و قیر و جیف بواسطه آنکه هر گاه باشد که در ساعت باعث هیجان صرع شود،. کد مطلب:‌ ۹۶۰۹۱۹ ۹pc ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هشتم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هشتم)

صرع(۳) ??معالجه صرعی که از احساس کند گویا صعود مینماید چیزی از عضوی ، پس نفع میکند اورا?? مالیدن شدید و طلا کردن به خردل و سرگین کبوتر باهم و همچنین به جوشانیده انجیر و شیر یتوعات(شیره گیاهان شیره دار که در بیابان ها یافت میشود مانند مرزنجوش، زعبر و لبن اللاغیه و الکره و..) که عضو را آبله نماید ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هفتم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هفتم)

صرع (۲) ??درمان صرعی که از رطوبت باشد و جمیع امراض رطبیّه دماغیه؛ غرغره به چیزهاییکه بلغم را جذب کنند مثل سکنجبین و قویتر از آن آبکامه نبطی و اقویٰ از هر دو آب کامه استکه در یک رطل آن یک وقیه خردل کوفته داخل نموده باشند (این دارو بلغم غلیظ را از سر خارج میکند) ??و بو کردن سداب ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش پنجم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش پنجم)

سدر و دوار(۲) ?اگر سدر و دوار عقب تخم و فساد معده و امتلاء باشد و رنگ بدن سبز نباشد: اسهال به صبر بعد از خوردن ماهی شور و ترب و خردل و سکنحبین و آب نیم گرم قدر یک رطل و نیم مرهً بعد اُخری بنوشد (وآب باید ولرم باشد زیرا اگر خیلی داغ باشد استفراغ ایجاد نمینماید) و ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش چهارم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش چهارم)

??سدر و دوار ?سدر:مرضی را گویند که انسان را ادراک سنگین عظیم در سر و تاریکی در چشم و طنین در گوش رخ دهد. هر گاه برخیزد مهیّای افتادن شود و هر گاه این مرض شدید شود شبیه به صداع خواهد بود. ?دوار:مرضی را گویند که انسان خیال میکند که چیزها بر گرد او میگردد، بلکه دماغ و بدن او ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش سوم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش سوم)

مالیخولیا(۳) ?جهت جلب خواب و تسکین هذیان: روغن بادام شیرین و خشخاش سفید و تخم کاهو و کدوی شیرین ،همه را مساوی در گل نیلوفر پروریده و ترتیب نموده باشند (شیره میکشند)از سه مرتبه تا ده مرتبه. و میباید که نزدیک این روغن کافور نباشد،چون بیخوابی میآورد. ?توحش و حدیث نفس و تخیلات؛ معجونی که او را نام گذاشته اند ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش دوم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش دوم)

مالیخولیا(۲) ?مالیخولیایی که سبب آن بسیاری حرارت و شدت آن باشد که به سر رسیده باشد از آفتاب یا ادویه و اشربه بسیار گرم یا غذاهاییکه تصعید بخار بسیار به جانب سر نماید مثل سیر و پیاز و حلتیت و معاصین که بعضی جماعت میخورند بطریق عادت نفع میکند سعوط نمودن به روغن بنفشه یا نیلوفر و بادام شیرین و ... ادامه مطلب »