بیماری های معده بایگانی - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : بیماری های معده

بایگانی برچسب ها : بیماری های معده

نکته های شنیدنی : بیماری های معده

نکته های شنیدنی : بیماری های معده

? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده ✴درد معده و ضعف اشتها وتبهایی که بسیار حار نباشد : این بیماری را نفع میکند اقراص ورد، طرزتهیه ؛ گل سرخ ده درم سنبل طیب یک درم مصطکی یک درم ونیم (حب کرده) مقدار شربت دو مثقال با سکنجبین سفرجلی طرز تهیه سکنجبین سفرجلی؛به ترش را بعد از پاک کردن از کرک آن ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش پایانی

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش پایانی

نکته های شنیدنی #بیماریهای_معده_۱۲_پایان ✴بسیاری اشتها و نفع میکند بسباری اشتها را و کم سیرشدن را غذاهای بسیار چرب و جوزابه های گرفته شده از گوشت مرغ که از مرغانی چاق تهیه شده باشد، خوردن غذاهای مقوی مثل پالوده جات رقیق و حلواهای بسیار گرم و چرب و شیرین و لوزینه بسیار روغندار و روغن بادام با اسفیدباجات خیلی چرب ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش یازدهم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش یازدهم

? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده_۱۱ ✴ادامه هیضه: دوایی که نافع است هیضه بدون تب و حرارت را، کندر سه درم گل سرخ شش درم، عود، سک و قرنفل و سنبل ، گِل خراسانی، کبابه چینی از هر کدام یک درم به آب انار و رب انار منعنع یا با ریحان بیاشامند. وصفت آن شیره نعناع و شیره حبق یک ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش دهم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده - بخش دهم

? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده_۱۰ ✴فواقی که از عقب خوردن چیزهای گرم مثل زنجبیل و فلفل بهم رسیده: آشامیدن آب گرم به کرّات و آشامیدن مثل روغن تخم کدو و هندوانه و بادام ✴ساخت داروییکه برای فواق بعد از فساد معده و ریاح غلیظه معده به هم رسیده باشد: کندر سه درهم، و آس مجفف هفت درهم پودنه خشک ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش هفتم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش هفتم

? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده_۷ ✴التهاب معده و تقویت و درمان آن وباصلاح آوردن تب و حرارت: نافع است گل سرخ و صندل سفید و آب به و آب سیب و آب مورْد و گلاب باقلیلی کافور ساییده بر معده و کبد ملتهب بنالند ✴ورم معده اگر گرم باشد: فصد کردن و آب میوه های ترش و قابض و ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش ششم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده - بخش ششم

? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده_۶ ✴ضعف استمراء و بدی رنگ رو با معجون خبث الحدید: هلیله سیاه و آمله و بلیله از هر کدام پنج درم، سنبل و اخذر و سعد و زنجبیل و فلفل و نانخواه و کندر از هر کدام پنج درم ، براده آهن نصف یا یکسوم داروهای ذکر شده خبث الحدید را مثل سرمه ساییده ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش پنجم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده - بخش پنجم

? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده_۵ ✴دردهای کهنه معده و قی طعام دائمی:درمان این درد سنبل یک جزء مصطکی سه جزء دارچین دو جزء اذخر و سعد کوفی از هر کدام یک ونیم جزء فلفل ، جندبیدستر و مر مکی از هر کدام یک جزء مجموعا همه را با هم مخلوط سازند یک مثقال ازین مخلوط با یک دانگ صبر،و ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش چهارم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش چهارم

#بیماریهای_معده_۴ ✴درمان ضعف معده که غذا را دائم قی کنند؛ بگیرند بر نام خدای تعالیٰ، تخم کرفس و انیسون از هر یک پانزده درم، افسنتین ده درم و اگر یافت نشد عصاره افسنطین نبطی هفت درم، سلیخه بیست درم مر،فلفل،جندبیدستر، از هر کدام دو درم و رامک تازه یک درهم بدستور قرص سازند، از یک مثقال تا دو درم بنوشند ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش سوم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش سوم

? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده_۳ ✴درمان تخمه و رطوبت معده ناشی از خوردن میوه های تر ؛ زنجبیل ده درم تربد سه درم شکر پانزده درم، سفوف سازند و از یک مثقال تا دو درم بنوشند ، شکم را نرم میسازد و تخمه را دفع میکند. ✴داروییکه تخمه را حل میکند و طعام را نضج میدهد. زنجبیل، فلفل، مصطکی، ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش اول

نکته های شنیدنی: بیماری های معده - بخش اول

 ? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده_۱ ✴ضعف معده و دیرگذشتن غذا از معده: گلقند شکری بمقدار ده درم باآب  جوشانیده گرم، آنقدر که دهن و حلقوم را نسوزاند. و اگر با گلقند نیم درم مصطکی تا یک درم و دودانگ عود خام  تا نیم درم بنوشند بسیار تقویت معده مینماید. ✴اگر برودت و بدی هضم در معده زیاد باشد: در ... ادامه مطلب »