آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: سبب هایی که تری بر تن افزاید اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: سبب هایی که تری بر تن افزاید

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: سبب هایی که تری بر تن افزاید

اما آن سبب ها که تری بر تن افزاید یازده نوع است:

اول حرکت و ریاضت نا کردن از بهر آن که حرارت غریزی اشتعال پیدا نکند و رطوبت ها تحلیل نیابد و بر تن بماند. دوم بسیار خفتن به جهت آن سببی که گفته شد. سیم ترک عادت استفراغ ها از بهر آن که فضله ای اندر تن نماند چهارم استفراغ صفرا از بهر آن که هرگاه صفرا کم تر باشد رطوبت ها کمتر دفع شود و بیشتر تولد کند. پنجم افراط در غذا. ششم غذاهای تر و میوه های تر بسیار خوردن. هفتم گرمابه معتدل خاصه از پس طعام. هشتم اندر آب های خوش نشستن خاصه اندر وقت های معتدل. نهم هوایی که میل به سردی دارد و ضمادهای سرد که مسام را ببندد و رطوبت را از اندرون تن باز دارد. دهم هوایی که میل به گرمی دارد به اعتدال و ضمادهای معتدل از بهر آن که رطوبت را به جنباند و تحلیل دهد. یازدهم شادی به اعتدال.

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *