آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: سبب هایی که تری بر تن افزاید

اما آن سبب ها که تری بر تن افزاید یازده نوع است:

اول حرکت و ریاضت نا کردن از بهر آن که حرارت غریزی اشتعال پیدا نکند و رطوبت ها تحلیل نیابد و بر تن بماند. دوم بسیار خفتن به جهت آن سببی که گفته شد. سیم ترک عادت استفراغ ها از بهر آن که فضله ای اندر تن نماند چهارم استفراغ صفرا از بهر آن که هرگاه صفرا کم تر باشد رطوبت ها کمتر دفع شود و بیشتر تولد کند. پنجم افراط در غذا. ششم غذاهای تر و میوه های تر بسیار خوردن. هفتم گرمابه معتدل خاصه از پس طعام. هشتم اندر آب های خوش نشستن خاصه اندر وقت های معتدل. نهم هوایی که میل به سردی دارد و ضمادهای سرد که مسام را ببندد و رطوبت را از اندرون تن باز دارد. دهم هوایی که میل به گرمی دارد به اعتدال و ضمادهای معتدل از بهر آن که رطوبت را به جنباند و تحلیل دهد. یازدهم شادی به اعتدال.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا