اصطلاحات و لغات طب سنتی: سبب هایی که بر تن خشکی فزاید(Causes increase body driness)

سبب هایی که بر تن خشکی فزاید، یازده نوع است:

  • اول: حرکت به افراط از بهر آن که حرکت حرارت ها بر افروزاند و رطوبت ها به گدازد و تحلیل دهد.
  • دویم: بی خوابی به افراط از بهر آن که دماغ آسایش نیابد و رطوبت آن تحلیل پذیرد.
  • سیم: جماع بسیار از بهر آن که رطوبت ها از تن پرداخته شود.
  • چهارم: نایافتن غذا از بهر آن که تری مدد نیابد و آنچه رطوبت باشد هضم شود.
  • پنجم: غذاها و داروهای خشک.
  • ششم: بسیاری خشم و اندیشه از بهر آن که حرکت نفسانی حرارت را بر افروزاند و رطوبت را تحلیل دهد.
  • هفتم: سرمای به افراط که به عضوی رسد و او را به سبب سوء مزاج سرد از غذا کشیدن به خویش باز دارد.
  • هشتم: شستشوی به آب قابض.
  • نهم: سده از بهر آن که گذرهای غذا که اندر گذرها به اعضا رود بسته شود.
  • دهم: ضمادهای گرم از بهر آن که رطوبت ها را به گدازد و تحلیل دهد و یازدهم مقام کردن بسیار اندر گرمابه از بهر آن که عرق بسیار آورد و رطوبت ها را به گدازد.

[box type=”note”] منبع: ذخیره خوارزمشاهی[/box]

خشکی پوست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا