تدابیر ماه حزیران

در رساله ذهبیه برای حفظ سالمتی در ماه اول از فصل تابستان آمده است

اولین ماه در فصل تابستان حزیران میباشد.

?در رساله ذهبیه برای حفظ سالمتی در ماه اول از فصل تابستان آمده است:
حزیران ثالثون یوما یذهب فیه سلطان البلغم و الدم، و یقبل زمان المرة الصفراویة و نهی فیه عن
التعب، و أكل اللحم دائما، و االكثار منه، و شم المسك و العنبرو فیه ینفع أكل البقول الباردة،
كالهندباء و بقلة الحمقاء و أكل الخضر. كالخیار، و القثاء و الشیرخشت و الفاكهة الرطبة و استعمال
المحمضات. و من اللحوم: لحم المعز الثنی. و الجذع و من الطیور:
الدجاج، و الظیهوح، و الدراج، و االلبان، و السمك الطری.

?حریزان (اولین ماه تابستان) تقریبا ۲۴ خرداد تا ۲۲ تیرماه سی روز است، در این ماه غلبه خلط بلغم
)كه معادل مزاج فصل تابستان و سرد و تر است ( و غلبه خلط خون ) كه معادل مزاج فصل بهار و
گرم و تر است ( از بین میرود و زمان غلبه صفرا ) كه معادل مزاج فصل تابستان و گرم و خشك
است( فرا میرسد. در آن ماه از كارهای سخت و خوردن گوشت پر چرب و زیاد خوردن گوشت و
بوئیدن مشك و عنبر نهی شده است.

? در این ماه خوردن سبزی هایی كه مزاجش خنك است مانند
كاسنی و خرفه و خیار سبز و خیار چنبر و شیرخشت ومیوه های آبدار نافع است. همچنین استفاده
از ترشیجات و همچنین گوشتها؛ گوشت بز تازه دندان درآورده (بزغاله) و بزكوهی و از گوشت
پرندگان؛ گوشت مرغ، تیهو، دراج و شیر حیوانات و ماهی تازه نافع است.

?توصیات غذایی در ماه حزیران
۱- مصرف سبزیهای خنك مثل خرفه، خیار سبز و خیار چنبر و غذاهای با طبیعت سرد و مرطوب
امام صادق )ع( فرموده اند: در روی زمین گیاهی والاتر و سودمندتر از خرفه نیست و آن سبزی فاطمه
سلام الله علیها است. (كافی ج ۶ ــ بحار ج ۶۶)
۲- مصرف ماهی
3- مصرف ترشیها
امام صادق علیه السالم فرمود
چون خیار مىخورید، آن را از ته آن بخورید، چراكه بركتش افزونتر است. (الفردوس، ج۱، ص ۲۷۴، ح۱۰۶۸)
۴- مصرف میوه های آبدار
امام صادق)ع( میفرمایند: »هر كس در حالى بخوابد كه ماهى خورده و در پى آن ، چند خرما یا
مقدارى عسل نخورده است ، تا صبح ، رگِ سستْ اندامى بر او غلبه خواهد داشت.« )الکافی ، ج ۶ ،
ص 343

5- این روایت مشخص میکند كه طبع ماهی سرد و تر است لذا حضرت فرمودند كه حتما باید بعد از
ماهی مقداری عسل و خرما خورد تا جلوی سردی ماهی را بگیرد و نکته دیگر اینکه خواب مزاجش
سرد است كه میفرمایند اگر ماهی خوردی و خرما نخورید رگی در بدن سست میشود… پس نشان
میدهد كه غلبه مزاج ماهی كه سرد و تر است با خواب افزایش میابد پس باید از خرما و عسل
استفاده نمود.

۶- خوردن گوشت پرندگان سرد مزاج
منهیات غذایی در ماه حزیران
پرهیز از مصرف گوشت پرچرب
توصیه های بهداشتی در ماه حزیران
تالش بر خنك نگه داشتن طبع و پرهیز از فعالیتهای سخت

? نکته ها:

۱-این ماه اولین ماهی است كه گرما با خشکی زیادی همراه است خصوصا در مناطق خشك لذا
مصرف مواد غذایی با مزاج سرد و تر میتواند طبع انسان را متعادل كند.

۲- كاهش بلغم و افزایش صفرا میشود لذا در روایت برای كاهش صفرا به خوردن اسفرزه و شیرخشت
سفارش شده است.

۴- مزاج این فصل، مناسب مزاج پیران و صاحبان مزاج سرد و تر و بلغمی می باشد.

3- خیار و انواع میوه های سرد و تر باید در فصل تابستان مصرف شود.

در طب ایرانی اسالمی، مصرف اسفرزه برای فرونشاندن عطش و گر گرفتگی درونی بسیار تاكید شده
است. لذا در تابستان برای غلبه به گرمای درون میتوان از اسفرزه بهره برد.

۵- افزایش صفرا خشم و غضب و زود رنجی و بی خوابی را به دنبال دارد لذا در فصل حزیران جهت
جلوگیری از افزایش صفرا، باید از نوشیدنی های خنك و صفرا بر استفاده نمود چراكه موجب حفظ
و پایداری اخالق و افزایش صبر و خوش خلقی میشود.

6- گرمی هوا به ویژه در سرزمین های گرم و نیز در گرم مزاجان و جوانان و باالخص در آنانی كه
به اقتضای كار خود بیشتر در معرض گرما هستند، سبب تعریق زیاد شده و مشکالت قلبی، عروقی،
معدی و … را افزایش میدهد بنابراین تدابیری كه باعث كاهش حرارت میشود به سالمتی افراد كمك
میکند لذا به حفظ سکون، آرامش واجتناب از فعالیتهای سنگین و حركات شدید در جهت كاهش
حرارت در این ماه توصیه شده ایم.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا