روایت ایرانی از «ماه عسل» مقام سیاسی امنیتی آمریکا در «پژوهشکده»ی کرج اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اخبار / روایت ایرانی از «ماه عسل» مقام سیاسی امنیتی آمریکا در «پژوهشکده»ی کرج
روایت ایرانی از «ماه عسل» مقام سیاسی امنیتی آمریکا در «پژوهشکده»ی کرج

روایت ایرانی از «ماه عسل» مقام سیاسی امنیتی آمریکا در «پژوهشکده»ی کرج

از این رویداد باید به یک فاجعه‌ی ملی تعبیر کرد. یک مأمور ارشد آمریکایی – که اتفاقاً متخصص براندازی نرم با ابزار کشاورزی است – به ایران می‌آید، مورد تقدیر قرار می‌گیرد، به اهدافش نائل می‌شود و در بازگشت گزارش استهزاء‌آمیزی منتشر می‌کند.

روایت ایرانی از «ماه عسل» مقام سیاسی امنیتی آمریکا در «پژوهشکده»ی کرج

پرونده ویژه «جنگ جهانی غذا» ــ بخش بیست و دوم

این پرونده‌ی ویژه از روشهای «کنترل غذای جهان» توسط چند بنیاد و خانواده‌ی آمریکایی پرده برداشت. دیدیم که تلاشهای این نهادها، از نیمه‌ی قرن نوزدهم – یعنی حدود ۱۶۰ سال قبل – آغاز شد؛ بعدها در ابتدای قرن بیستم «بنیاد خیریه‌ی راکفلر» توانست رقبا را از سر راه بردارد و خود محور این جریان قرار گیرد.

در ادامه، طی روزهای اخیر، معرفی سرنخهای کنترل غذای ایران توسط بنیاد راکفلر آغاز شد. به این بهانه، روز گذشته گزارش خودنوشت،‌ تحقیرآمیز و تأسف‌بار از حضور یک مقام سیاسی و امنیتی ایالات متحده به نام کنت کوئین در «پژوهشکده‌ی بیوتکنولوژی کشاورزی کرج» روی خط رفت. کوئین – که طی ۵۰ سال گذشته ارتباط وثیقی با هنری کیسینجر معروف دارد و همکار نزدیک او بوده است –  نوشت: من و همسرم برای ماه عسل به این ایران رفتیم!

گزارش پیش رو، متن منتشر شده‌ی انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران از این واقعه‌ی بسیار تلخ است {لینک گزارش اینجا}؛ متنی که برای روشن شدن ابعادی از این سفر، بسیار مفید خواهد بود. برای نمونه یکی از نکات قابل توجه در این گزارش، تمجید همزمان محمود حجتی و بهزاد قره‌یاضی، از نورمن ارنست بورلاگ است. برای آشنایی بیشتر با نقش بورلاگ در همه‌گیری سرطان در دنیا و همچنین نقش او در استیلای بنیاد راکفلر بر غذای مردم جهان این مطالب را ببینید:

نکته‌ی مهم اینکه با این ناآگاهی یا تجاهل جناب وزیر و همکاران بلندپایه‌ی او، باید پرسید آیا حساسیتهای آقایان، نسبت به ورود برخی مواد غذایی مشکوک – مانند تراریخت – به سفره‌ی مردم نیز در همین حد است؟!متن گزارش انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران از این رویداد به این شرح بوده است:

اخبار اولین کنگره بین‌المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران

زمان ۴ تا ۶ شهریور ۱۳۹۳

مکان: مؤسسه‌ی تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

افتتاحیه‌ی اولین کنگـره بـین‌المللـی و سـیزدهمین کنگره‌ی ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر با  حضـور جمــع کثیــری از دانشــجویان، پژوهشــگران، کارشناسان، صاحب‌نظـران، اسـاتید، چهـره‌هـای ماندگار در زراعت و اصلاح نباتات، وزیر جهـادکشاورزی، رئیس سازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشاورزی، دبیرکل خانه کشاورز در محل سالن همایشهای مؤسسه‌ی تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج همزمان با بزرگداشت یکصدمین سالروز تولد پدر انقلاب سبز جهان، صبح سـه‌شـنبه چهارم شهریور ماه آغاز شد. در ایـن مراسـم دکتـر قره‌یاضی رئیس انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران ضمن گرامیداشـت یـاد نـورمن بـورلاگ بنیانگـذار انقلاب سبز گفت:

«اگر نـورمن نبـود شـاید جهـان امروز شکل و شـمایل دیگـری داشـت و گرسـنگان بیشتری شب سر بر بـالین مـی‌گذاشـتند و تنازعـات بیشتری به قوع می‌پیوست.»

وی اظهار داشت:

«ﺑﻌﺪ از ۱۲ دوره ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه‌ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ علمی زراﻋﺖ و اصلاح ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎﻧﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﺑﯿﻦ‌المللی ﺑﺮﮔـﺰار ﻣـﯽ‌شود.»

دﮐﺘـﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮی، رﺋﯿﺲ ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ملی و اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ‌المللی زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت اﯾﺮان، ﺿﻤﻦ ﺧﯿﺮﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ افراد شرکت‌کننده در ﮐﻨﮕﺮه ﮔﻔﺖ:

«ﮐﺸﺎورزی ﺗﻨﻬﺎ شغلی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه و ﻫﺮﮐﺲ می‌تواند ﺑﺪون ﺗﺨﺼـﺺ وارد ﻋﺮﺻـﻪ‌ی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻮد.»

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ‌ی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه‌ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

«ﻣﻔﺘﺨﺮم ﮐـﻪ در اوﻟﯿﻦ کنگره‌ی بین‌المللی و ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ملی زراﻋﺖ و اصلاح ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ علوم و تکنولوژی ﺑﺬر در ﺟﻤﻊ ﺷـﻤﺎ ﺣﻀـﻮر دارم. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﻢزﻣﺎن دو ﮐﻨﮕﺮه‌ی ﺑﺰرگ را ﺑﻪ کلیه دﺳﺖ‌اﻧﺪرﮐﺎران انجمنﻫﺎ ﺑﻪ‌وﯾﮋه انجمن علوم زراﻋـﺖ و اﺻـﻼح ﻧﺒﺎﺗـﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺬر ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﺮض ﮐﺮده و نشستهای ﭘﺮﺑﺎر و ﭘﺮﺛﻤﺮی را آرزو می‌کنم.»

وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ:

«ﮐﻨﮕـﺮه‌ی امسال ﺑـﻪ ﭘﺎس‌داﺷﺖ و ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ از زﺣﻤﺎت و ﺗﻼشهای دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﻣﻦ بورلاگ، ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ، اﺧﺘﺼﺎص دارد.»

ﻣﻬﻨﺪس حجتی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﻣﻦ بورلاگ اﻇﻬﺎر داشت:

«آﻧﭽﻪ ﻧـﻮرﻣﻦ ﺑـﻮرﻻگ را از دیگر داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ می‌کند، ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ و بهره‌برداری از ﯾﺎﻓﺘﻪ‌ﻫﺎی علمی ﺧﻮد انجام داد. ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و رﻓـﻊ ﻓﻘـﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ میلیونها اﻧﺴﺎن منجر شد. وﯾﮋﮔﯽ دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﻣﻦ بورلاگ ﺣﺮﮐﺖ در زﻣﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریهای ﻧـﻮ و ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﺑﻮد.»

ﻣﻬﻨﺪس حجتی در اداﻣﻪ اﻓﺰود:

«اوﻟﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ دولتها و اﺳﺎﺳﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ، ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿـﺖ ﻏـﺬاﯾﯽ و رﻓـﻊ ﻓﻘـﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ، ﻣﺪﯾﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎن علم و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ.»

وی ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ علم و ﻓﻨﺎوری را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮐـﺮد، ﺑـﻪ بهره‌برداری و ﺑﻬﺒﻮد درآﻣﺪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از فناوریهای ﻧﻮ در ﮐﺸﺎورزی اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣـﻪ داد:

«ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ تا ﮐﺸﺎورزی را علمی و دانش‌بنیان‌تر ﮐﻨﯿﻢ، درآﻣﺪ و رﻓﺎه ﮐﺸﺎورزان اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا می‌کند.»

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﮏهای انجمن‌های علمی در اﯾﻦ اﻣﺮ اداﻣﻪ داد:

«اﯾﻦ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ انجمن‌های علمی، ﻣﺜﻞ زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺬر و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل بهره‌برداری از کلیه‌ی ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﯿﻢ.»

در مراسم افتتاحیه‌ی این همایش که با حضور چهره‌های برجسته‌ی ملی و بین‌المللی برگزار شد، دکتر کویین، رئـیس بنیـاد جـایزه جهانی غذا از ایالات متحده‌ی آمریکا و بسیاری از دانشمندان خارجی از کشورهای فیلیپین، ژاپن، استرالیا، آذربایجان، پاکسـتان، هندوستان و بورکینافاسو به همراه چهره‌های ماندگار ملی در مراسم رونمایی از تابلو فرشی که با بافت تار و پود چهره‌ی ماندگار دکتر نورمن بورلاگ مزین شده بود، به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد زنده‌یاد دکتر نورمن بورلاگ، برنـده‌ی جـایزه نوبـل در کشاورزی [!] یاد و خاطره‌ی این دانشمند بزرگ را گرامی داشتند. در مراسم رونمایی از تابلو فرش زیبای زنده‌یـاد دکتـر نـورمن بورلاگ، دکتر کویین رئیس بنیاد جایزه جهانی غذا، مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، دکتر  عبدالمهـدی بخشـنده معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی، دکتر عیسی کلانتری دبیر خانه‌ی کشاورز، دکتر اسکندر زند معاون وزیـر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر داریوش مظاهری چهره‌ی ماندگار علوم زراعـت و اصـلاح نباتـات، دکتر بهزاد قره‌یاضی رئیس پژوهشکده‌ی بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر نیراعظم خوش‌خلق سیما عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی بیوتکنولوژی کشاورزی و حجت‌الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه روی سن سالن حاضر شده و بـا رونمـایی از یـادبود پـدر انقلاب سبز صدمین سال  تولدش را پاس داشتند. تجلیل از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار رﺷﺘﻪ‌ی زراﻋﺖ و اﺻﻼح نباتات در ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣلی و اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ‌اﻟمللی زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت اﯾﺮان از چهره‌های ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ علوم زراﻋـﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی انجمن علوم زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت تجلیل و ﺗﻘﺪﯾﺮ شد.

منبع:خبرگزاری تسنیم

کدمطلب:A97061205

خط مشی احیای سلامت در بازنشر مطالب مندرج در دیگر منابع 

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *