سخنرانی حکیم دکتر روازاده در خصوص کوروش

 

کدمطلب:Da98080601


بیشتر بخوانید:  گزارش سخنرانی حکیم دکتر روازاده در لشکر عملیاتی 27 سپاه محمد رسول الله
برچسب ها

نوشته های مشابه

یک نظر

 1. با سلام جناب دکتر : اینجانب کارشناس ارشد تاریخ اسلام و فرهنگ ملل هستم درباره کوروش که صحبت کردید من تحقیق جالبی کردم که کوروش از دو کلمه کور +وش که معنای آن تک چشم یا به عبارتی یک چشم آسیب دیده و کور می باشد مانند کوران یا همانند کوران ،که مسلمانان و اعراب آن را دجال می نامند روایات بسیاری در این مورد است که به برخی اشاره می شود و نظر شما درباره ساختگی بودن پادشاهی به نام کوروش کاملا صحیح است در لغاتی مانند ماه وش یا شاه وش یا بحر وش این گونه اسم ها آمده است.کور+ وش یا به عبارتی مانند کوران یا عللی در بینایی حادث شدن در روایات بسیاری آمده و یهودیان و فراماسون ها از تک چشم نماد های بسیاری ساخته اند کوروش در واقع همان دجال می باشد که به زور به عنوان پادشاه در فرهنگ ما جا سازی می کنند.
  در روایتی مالک از پدرش از جدّش نقل می‌کند: «رسول خدا(ص) فرمود: دجّال یک‌چشم است» (طیالسی، بی‌تا: ۳۰۶؛ ابن‌حنبل، بی‌تا: ج۱، ۱۸۲ و ۲۴۰ و ج۳، ۳۳۳؛ ابن‌حنبل، ۱۴۰۶: ج۱، ۴۹۲؛ ابن‌عبدالبر، ۱۴۱۲: ج۴، ۱۵۴۷).
  در برخی دیگر از روایات، ذکری از یک‌چشم بودن دجّال به میان نیامده، ولی تنها یک چشم دجّال توصیف شده است؛ توصیفات بدین شرحند:
  نابینا و همچون ستاره‌ای بارز: جابر بن عبدالله انصاری نقل می‌کند که رسول خدا(ص) فرمود: «چشم دجّال، کور و مانند ستاره‌ای بارز است» (ابن‌حنبل، بی‌تا: ج۳، ۳۶۸).
  همچون انگوری معلّق: سالم از پدرش نقل می‌کند: «رسول خدا(ص) فرمود: چشم دجّال در صورتش مانند انگوری معلق است» (عینی، بی‌تا: ج۲۴، ۱۴۳).
  در برخی دیگر از این دسته روایات، افزون بر بیان یک‌چشم بودن دجّال، به توصیف چشم دجّال نیز پرداخته شده است:
  چشمی کور، برجسته و بارز: عباده بن صامت نقل می‌کند: «رسول خدا(ص) فرمود: دجّال یک‌چشم است و این چشم بینایی‌اش را از دست داده و برجسته و بارز است» (ابن‌حنبل، بی‌تا: ج۵، ۳۲۴؛ مروزی، ۱۴۱۴: ج۲، ۵۱۸؛ شیبانی، ۱۴۱۳: ج۱، ۱۸۶).
  همچون دانه انگوری برجسته: عبدالله بن عمر نقل می‌کند: «رسول خدا(ص) فرمود: دجّال یک‌چشم است و چشمش مانند دانه‌انگوری برجسته و از حدقه درآمده است» (ابن‌حنبل، بی‌تا: ج۲، ۳۳ و ۱۲۲؛ بخاری، ۱۴۰۱: ج۸، ۱۰۲).
  از جا کنده شده و معیوب: مانند روایتی که سالم از پدرش نقل می‌کند: «رسول خدا(ص) فرمود: دجّال یک‌چشم است، چشم او از جا کنده شده و معیوب است» (عینی، بی‌تا: ج۱۶، ۳۴).
  نابینا: اسماء بنت یزید انصاریه نقل می‌کند: «رسول خدا(ص) فرمود: همانا دجّال یک‌چشم و کور است.» (هیثمی، ۱۴۰۸: ج۷، ۳۴۴)
  بینا: در روایتی عباده بن صامت نقل می‌کند: «رسول خدا(ص) فرمود: دجّال یک‌چشم است، و لیکن کور نیست» (سجستانی، ۱۴۱۰: ج۲، ۳۱۹).
  همچون ستاره: ابی‌بکره آن را همچون ستاره صبح، و رافع آن را همچون ستاره‌ای آغشته به خون توصیف می‌کند. ابی‌بکره می‌گوید: «رسول خدا(ص) فرمود: دجّال یک چشم است و چشم او مانند ستاره صبح می‌درخشد» (هیثمی، ۱۴۰۸: ج۷، ۳۳۷). رافع نیز از ابن‌عباس نقل می‌کند: «دجّال یک‌چشم است و چشم او گویی ستاره‌ای آغشته به خون است» (متقی هندی، ۱۴۰۹: ج۱۴، ۳۲۶).
  دجّال دو چشم
  ۱. در برخی از روایات به توصیف چشم راست دجّال پرداخته شده، مانند نمونه‌های زیر:
  نابینا: عبدالله بن عمر نقل می‌کند: «رسول خدا(ص) فرمود: چشم راست دجّال کور است» (ابن‌حنبل، بی‌تا: ج۱، ۱۷۶ و ج۲، ۲۲؛ الدانی، ۱۴۱۶: ۱۱۹۱؛ حاکم نیشابوری، بی‌تا: ج۴، ۵۲۸؛ راوندی، ۱۴۰۹: ج۳، ۱۱۳۳؛ هیثمی، ۱۴۰۸: ج۱، ۷۵؛ متقی هندی، ۱۴۰۹: ج۱۴، ۳۲۶).
  نابینا و همچون انگور: مانند روایتی که ابن‌عمر نقل می‌کند: «رسول خدا(ص) فرمود: چشم راست دجّال کور است و همچون انگوری برجسته و از حدقه درآمده است» (ابن‌حنبل، بی‌تا: ج۲، ۱۳۱؛ ابن‌حنبل، ۱۴۰۶: ج۱، ۴۴۳؛ بخاری، ۱۴۰۱: ج۵، ۱۲۵ و ج۷، ۵۷ و ج۸، ۷۲ و ۱۷۱؛ نیشابوری، بی‌تا: ج۱ ۱۰۷؛ ترمذی، ۱۴۰۳: ج۳، ۳۴۹).
  نابینا و همچون نخاعه‌ای بر دیوار گچ‌کاری شده: در روایتی دیگر ابوسعید نقل می‌کند: «رسول خدا(ص) فرمود: چشم راست دجّال، کور و از حدقه بیرون زده است، گویی نخاعه‌ای (خلطی) است که روی دیوار گچ‌کاری شده افتاده است» (ابن‌حنبل، بی‌تا: ج۳، ۷۹؛ هیثمی، ۱۴۰۸: ج۷، ۳۴۴).
  دارای ناخنک: در روایتی ابن‌عمر از رسول خدا(ص) نقل می‌کند: «چشم راست دجّال، دارای ناخنکی است» (مروزی، ۱۴۱۴: ج۲، ۵۱۹).
  ۲. در تعدادی دیگر از روایات اهل‌سنت به توصیف چشم چپ دجّال پرداخته شده است:
  نابینا: در روایتی سمره بن جندب نقل می‌کند: «رسول خدا(ص) فرمود: همانا چشم
  چپ دجّال کور است» (طیالسی، بی‌تا: ۱۵۱؛ ابن‌حنبل، بی‌تا: ج۵، ۱۳، ۲۲۱، ۳۸۳؛ همچنین نک: نیشابوری، بی‌تا: ج۸، ۱۹۵؛ ابن‌ماجه، بی‌تا: ج۲، ۱۳۵۳؛ مروزی، ۱۴۱۴: ج۲، ۵۱۹؛
  حاکم نیشابوری، بی‌تا: ج۱، ۳۲۹؛ بیهقی، بی‌تا: ج۳، ۳۳۹؛ هیثمی، ۱۴۰۸: ج۲، ۲۰۹ و ج۷، ۳۳۷ و ۳۳۹).
  همچون ستاره‌ای درخشان: ابوسعید نقل می‌کند: «رسول خدا(ص) فرمود: چشم چپ دجّال مانند ستاره‌ای درخشان است» (ابن‌حنبل، بی‌تا: ج۳، ۷۹).
  همچون ستاره زهره: حذیفه در روایتی چشم چپ دجّال را این‌گونه توصیف می‌کند: «چشم چپ دجّال گویی ستاره زهره است» (حاکم نیشابوری، بی‌تا: ج۴، ۵۲۸؛ متقی هندی، ۱۴۰۹: ج۱۴، ۳۲۶).
  ۳. در برخی روایات به دو چشم داشتن دجّال به طور غیرمستقیم اشاره شده است:
  در روایتی ابن‌عباس نقل می‌کند: «رسول خدا(ص) فرمود: یکی از چشمان دجّال مانند ستاره‌ای درخشان است» (ابن‌حنبل، بی‌تا: ج۱، ۳۷۴؛ هیثمی، ۱۴۰۸: ج۱، ۶۷). در حدیث دیگری جابر بن عبدالله انصاری نقل می‌کند: «رسول خدا(ص) فرمود: چشم دجّال کور و مانند ستاره‌ای بارز است» (ابن‌حنبل، بی‌تا: ج۳، ۳۶۸). در روایتی دیگر، ثعلبه بن عباد العبدی نقل می‌کند: «یکی از چشمان دجّال مانند شیشه‌ای سبزرنگ است» (حاکم نیشابوری، بی‌تا: ج۱، ۳۲۹؛ هیثمی، ۱۴۰۸: ج۷، ۳۳۷؛ بیهقی، بی‌تا: ج۳، ۳۳۹). در روایتی دیگر، حذیفه نقل می‌کند: «پیامبر(ص) فرمود: یکی از چشمان دجّال کور و دیگری آغشته به خون است» (مروزی، ۱۴۱۴: ج۲، ۵۲۲).
  چنان‌که ملاحظه می‌شود در این روایات به صورت ابهام‌آمیزی به توصیف چشمان دجّال پرداخته شده و مشخص نیست که ویژگی ذکر شده مربوط به کدام چشم دجّال است.
  دجّال مطلقاً کور
  در دسته‌ای دیگر از روایات، دجّال کور مطلق معرفی می‌شود؛ مانند نمونه‌ زیر:
  جبیر بن نفیر از پدرش از جدش نقل می‌کند: «رسول خدا(ص) فرمود: همانا دجّال کور است» (حاکم نیشابوری، بی‌تا: ج۴، ۵۳۰؛ هیثمی، ۱۴۰۸: ج۷، ۳۴۲).
  ب) ویژگی‌های چشم دجّال در جوامع حدیثی شیعه
  دجّال یک‌چشم
  ابوسعید خدری در روایتی از رسول خدا(ص) نقل می‌کند: «همانا دجّال یک‌چشم است» (مجلسی، ۱۴۰۳: ج۵۱، ۹۹؛ یزدی حائری، ۱۴۲۲: ج۲، ۱۷۱).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن