آخرین خبرها
سکته

سکته

?نکته های شنیدنی?

#سکته

?سده تامه باشد که در بطون دماغ واقع شود و تمام اعضا را از حس و حرکت باز دارد و این مرض به یک دفعه عارض شود اما طبیب به این علامات فرق میان سکته و مرده گذارد؛ اول مریض را در روی اندازد اگر کف دست او فوق باشد مرده است و اگر بر روی زمین باشد سکته است؛ دوم انکه دست در میان خصیتین او نهد و زمانی توقف کنند اگر رگ نابض یابد زنده است و الا مرده است؛ سیم: درکش ران نزدیک قضیب رگ نابض باشد که نزد موت ساکن شود، اگر نابض است زنده است و الا فلا؛ چهارم:انگشت به روغن نیلوفر چرب کرده نصف انگشت را در دبر علیل کنند در جانب پشت، هرگاه رگ متحرک یابند زنده است والا فلا؛ ششم: در چشم مریض نگاه کند اگر روشن و رونق دارد زنده است والا فلا؛ هفتم: پنبه نرم بر بینی مریض دارند اگر حرکت کند زنده است والا فلا؛ هشتم: علیل را بر خانه تاریک برند و چراغ در برابر چشم او بدارند اگر عکس چراغ دیده شود زنده است و الا فلا؛ نهم: مریض را در مکان روشن بدارند و در چشم او نگاه کنند اگر عکس ناظره دیده شود زنده است والا فلا؛

✳علاج: اگر حمره لون ظاهر باشد فصد قیفال و حجامت ساقین کنند و طبیعت را نرم دارند و حقنه های متوسط بعد از مالیدن اعضا ریختن آب گرم بر بدن و اگر از برودت و بلغم باشد تابه گرم کرده بر سر او گذارند و ماء العسل استعمال نمایند.

پی نوشت:

خصیتین: بیضتین

?منبع: حدیقه الطب/ص ۴۰/ عبدالجواد بن ابوالقاسم اصفهانی. 

کدمطلب: ۹۷۰۳۲۹  ۱۰pc‌

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *