آخرین خبرها
خانه / آشپرخانه / سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین راوندی
سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین راوندی
طرز تهیه سکنجبین راوندی

سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین راوندی

 این سکنجبین ملین مزاج است وبرای درد کبد و باز کردن انسداد مفید است.
ریوند چینی ۱۶۰گرم، تربد سفید ۸۰گرم، غاریقون سفید ۸۰گرم، بسفایج ۸۰گرم، تخم کاسنی ۸۰گرم، و زنجبیل ۱۲گرم. مجموع را نیم کوب کرده در ۵کیلوگرم آب بجوشانند تا یک چهارم آن کم شود وسه چهارم بماند. سپس ۳کیلوگرم شکرسرخ و ۵۰۰گرم سرکه داخل آن نموده بجوشانند تا قوام آید. میزان مصرف هر بار ۶۰گرم است.

سکنجبین راوندی معتدل
مدرّاست وبرای کاهش تب ورفع سوءهاضمه وبرای کبد ورفع انسداد مفید است.
تخم کرفس ۴۰گرم، تخم رازیانه ۴۰گرم، تخم کاسنی ۴۰گرم، ریشه کرفس ۲۸گرم، ریشه بادیان ۲۸گرم، ریشه کاسنی ۹۶گرم، مغز تخم بادرنگ ۸۴گرم ومغز تخم خربزه ۸۴گرم، همه رانیم کوب کرده در۹کیلوگرم آب و۵۰۰گرم گلاب و۵۰۰گرم سرکه شب بخیسانند و۱۲۰گرم ریوند چینی را در کیسه کتانی ریخته وبسته در مجموع بیندازند وریزریز بجوشانند ومرتب کیسه را بمالند وبه هم بزنند وقتی که ۳کیلوگرم مایع ماند صاف کرده وبا۳کیلوگرم شکر سرخ مخلوط وقوام آورند. مقدارخوراک هر بار ۶۰گرم است.

نسخه دیگری برای سکنجبین راوندی
این نوع مدراست وبرای ضعف کبد وتبهای گرم وبازکردن گرفتگی ها مفید وشفا بخش است.
مغز تخم خیار ۹۶گرم، مغر تخم خربزه ۴۸گرم، تخم کاسنی ۶۰گرم، پوست ریشه کاسنی ۶۰ گرم، بادیان ۱۲گرم، پوست ریشه بادیان ۱۲گرم، انیسون ۱۲گرم، ریوند چینی ۸۰گرم و شکر سرخ ۳۰۰۰گرم.
گیاهان را نیم کوب کرده در ۹لیترآب ونیم لیتر گلاب ونیم لیتر سرکه شب بخیسانند وصبح زود بعد ریوند چینی را ساییده دریک کیسه کتانی ریخته وسرآن را محکم بسته درمجموع بیندازند وبجوشانندومرتباً کیسه را بمالند وبه هم بزنند تا حدود ۳ لیتر بماند آن را صاف نموده وبا شکر سرخ مخلوط کرده وقوام آورند مقدار خوراک هر بار ۶۰ گرم است.

به کوشش: عاطفه مهناوی

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *