سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین راوندی

 این سکنجبین ملین مزاج است وبرای درد کبد و باز کردن انسداد مفید است.
ریوند چینی 160گرم، تربد سفید 80گرم، غاریقون سفید 80گرم، بسفایج 80گرم، تخم کاسنی 80گرم، و زنجبیل 12گرم. مجموع را نیم کوب کرده در 5کیلوگرم آب بجوشانند تا یک چهارم آن کم شود وسه چهارم بماند. سپس 3کیلوگرم شکرسرخ و 500گرم سرکه داخل آن نموده بجوشانند تا قوام آید. میزان مصرف هر بار 60گرم است.

سکنجبین راوندی معتدل
مدرّاست وبرای کاهش تب ورفع سوءهاضمه وبرای کبد ورفع انسداد مفید است.
تخم کرفس 40گرم، تخم رازیانه 40گرم، تخم کاسنی 40گرم، ریشه کرفس 28گرم، ریشه بادیان 28گرم، ریشه کاسنی 96گرم، مغز تخم بادرنگ 84گرم ومغز تخم خربزه 84گرم، همه رانیم کوب کرده در9کیلوگرم آب و500گرم گلاب و500گرم سرکه شب بخیسانند و120گرم ریوند چینی را در کیسه کتانی ریخته وبسته در مجموع بیندازند وریزریز بجوشانند ومرتب کیسه را بمالند وبه هم بزنند وقتی که 3کیلوگرم مایع ماند صاف کرده وبا3کیلوگرم شکر سرخ مخلوط وقوام آورند. مقدارخوراک هر بار 60گرم است.

نسخه دیگری برای سکنجبین راوندی
این نوع مدراست وبرای ضعف کبد وتبهای گرم وبازکردن گرفتگی ها مفید وشفا بخش است.
مغز تخم خیار 96گرم، مغر تخم خربزه 48گرم، تخم کاسنی 60گرم، پوست ریشه کاسنی 60 گرم، بادیان 12گرم، پوست ریشه بادیان 12گرم، انیسون 12گرم، ریوند چینی 80گرم و شکر سرخ 3000گرم.
گیاهان را نیم کوب کرده در 9لیترآب ونیم لیتر گلاب ونیم لیتر سرکه شب بخیسانند وصبح زود بعد ریوند چینی را ساییده دریک کیسه کتانی ریخته وسرآن را محکم بسته درمجموع بیندازند وبجوشانندومرتباً کیسه را بمالند وبه هم بزنند تا حدود 3 لیتر بماند آن را صاف نموده وبا شکر سرخ مخلوط کرده وقوام آورند مقدار خوراک هر بار 60 گرم است.

به کوشش: عاطفه مهناوی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا