سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین معتدل - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / آشپرخانه / سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین معتدل
سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین معتدل
سکنجبین های دارویی

سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین معتدل

 

سکنجبین معتدل با تخم گیاهان
این سکنجبین برای رفع انسداد کبدی وطحال خوب است ومدّر است وبرای انواع تبها واستسقا مفیداست.

طرزتهیه
تخم کاسنی ۱۰گرم، تخم رازیانه۱۰گرم، تخم کرفس ۱۰گرم، تخم خیار ۱۶گرم، مغز تخم خربزه ۱۶گرم، پوست ریشه کاسنی ۱۶گرم و پوست ریشه رازیانه ۱۶گرم، مجموع را نیم کوب ودر یک و نیم لیتر آب و ۷۵۰گرم سرکه انگوری کهنه ۲۴ساعت بخیسانند وسپس باآتش ملایم بجوشانند تا ۵۰۰گرم بماند، آن را صاف نموده و۳کیلو گرم شکرسرخ مخلوط وبجوشانند تا قوام آید.

نسخه ای دیگر برای سکنجبین معتدل با تخم گیاهان

این سکنجبین برای کاهش انواع تب وضعف کبد واستسقای گرم مفید است.
تخم کشوث ۱۰گرم، تخم رازیانه ۱۰گرم، پوست ریشه کاسنی ۱۰گرم، انیسون ۷گرم، غنچه گل سرخ بدون کوزه زیرآن ۷گرم، تخم کاسنی ۷گرم، مغزتخم خربزه ۷گرم، تخم خیار ۷گرم، تخم کرفس ۷گرم، ریشه رازیانه ۷گرم، پوست ریشه کَََََبَرْ۷گرم، ریشه کاسنی ۷گرم، وعناب ۲۰عدد.مجموع را مخلوط ونیم کوب کرده در ۵۰۰گرم سرکه انگوری ویک لیتر آب ۲۴ساعت بخیسانند وسپس بجوشانند تا نصف شود وآن را صاف کرده وبا ۷۵۰گرم شکر سرخ مخلوط کرده وبرروی شعله آتش ملایم بجوشانند، کف آن را بگیرند وبه قوام آورند.

نسخه ای دیگر برای سکنجبین معتدل
این نوع سکنجبین برای رفع ناراحتی های کبد وسردرد های کبدی مفید است.
تخم کاسنی، بادیان، انیسون، تخم کرفس، تخم خیار، ازهریک ۱۷گرم پوست ریشه بادیان وپوست ریشه کرفس، ازهریک ۳۵گرم وریشه کاسنی ۷۰گرم. مجموع را نیم کوب کرده در ۵/۲لیترآب و۵۰۰گرم سرکه انگوری کهنه ۲۴ساعت بخیسانید سپس بجوشانند تا ثلث آن بماند وآن راصاف کرده با ۵۰۰گرم شکر سرخ بجوشانند تا قوام آید. هر خوراک ازاین شربت ۵۰ – ۳۵ گرم است. اگر سرفه باشد سرکه مصرف ننمایید. برای بعضی مزاجها این سکنجبین را ممکن است بیش ترشیرین کرد وبه جای ۵۰۰گرم شکر سرخ ۳کیلو گرم شکر سرخ مصرف نمود.

نسخه ای دیگری برای سکنجبین معتدل که دارای همان خواص است
ریشه بادیان، مغز تخم خیاروپوست ریشه کاسنی ازهریک ۱۵گرم، تخم کاسنی، تخم رازیانه، تخم کرفس، ومغز تخم خربزه ازهریک ۳۵گرم. مجموع را نیم کوب کرده ودر آب خالص و۴۵۰گرم سرکه انگوری و۴۵۰گرم گلاب ۲۴ساعت بخیسانند وصاف نموده وبا یک کیلوگرم شکر سرخ مخلوط کرده کمی جوش دهند تا قوام آید. هر خوراک ازاین سکنجبین ۳۵ گرم می باشد.

به کوشش: عاطفه مهناوی

 

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *