آخرین خبرها
خانه / آشپرخانه / شربتهای دارویی شفا بخش – انواع مختلف شربت آلو – بخش دوم
شربتهای دارویی شفا بخش – انواع مختلف شربت آلو – بخش دوم
انواع مختلف شربت آلو

شربتهای دارویی شفا بخش – انواع مختلف شربت آلو – بخش دوم

۸.یک کیلو آلوی سیاه درشت که خوب شسته وتمیز شده باشد را در ۵/۲لیتر آب ریخته و می جوشانند تا۲۵/۱لیترآن بماند وآن را صاف می کنند و۲۵/۱کیلوگرم شکر سرخ درآن ریخته وقوام می آورند و۵۰۰گرم گلاب نیز اضافه می کنند. مقدار خوراک هر بار ۶۰ -۳۰ گرم است.
۹
.این شربت عوارضی برای سینه ندارد و چون سایر ترشیها برای سرفه وسینه مضر نیست. آلوی سیاه یا آلوی بخارایی ۲۵۰گرم که در۷۵۰گرم آب بجوشانند تا ۲۵۰گرم آب بماند وآن را صاف کرده و۶۰گرم شکر سرخ درآن حل نموده ومیل نمایند.
۱۰
.نسخه دیگری ازشربت آلو که برای ورم حاد غشای مغزی (مننژیت) مفید است. آلوی سیاه ۲۰۰گرم، آلو بخارا ۲۰۰گرم، تمر هندی که از پوست ودانه و الیاف جداشده باشد ۲۰۰گرم، همه را یک شب خیس کنند وصبح صاف نموده و۷۵۰گرم ترنجبین را خوب تمیز کرده وبا آن مخلوط ویک جوش بدهند وصاف کنند وصاف شده را در ظرفی به قوام آورند.هر بار ۶۰گرم ازآن رادر یک آب میوه مخلوط کرده و مصرف کنند.
۱۱
.نسخه دیگری از شربت آلو که برای سرفه وسینه مضّر نیست:
آلو ۲۵۰گرم، عناب ۲۰عدد، هردورا در ۵۰۰گرم آب بپزند تا ۲۵۰گرم بماند وصاف نموده و ۵۰گرم خمیر گل بنفشه درآن حل کرده ومیل نمایند.
۱۲٫
شربت آلوکه صفرا براست وبرای تبهای صفراوی نافع می باشد وبرای جوانان با مزاجهای گرم مفید است. آلو بخارایی ۸۰گرم، تمر هندی جداشده از دانه و پوست والیاف ۸۰گرم، ترنجبین تمیز وعاری از خاشاک ۶۰گرم، شیر خشت خوب ۶۰گرم، مجموع را یک شب در آب خیس کنند وصبح صاف نموده وبجوشانند وبا ۷۵۰گرم شکر سرخ به قوام آورند
ودراخر ۵/۱ گرم سقمونیای مشوی راساییده به آن اضافه نمایند وخوب به هم بزنند. مقدار خوراک ازاین شربت هر بار ۸۰گرم است که با ۴۰گرم گلاب نیم گرم مخلوط کرده میل می شود.
۱۳.خیس کرده آلو که برای لینت مزاج وکاهش حرارت مزاج وتبها ی صفراوی وسردرد مفید است. آلوی بخارایی ۲۰دانه، عناب ده دانه، تمر هندی عاری از دانه و الیاف وپوست ۴۰گرم. همه را شب در مقداری آب درحد یک خوراک بخیسانند وصبح صاف نموده و۴۰گرم شربت بنفشه درآن داخل کرده میل کنند.
۱۴
.نسخه ای دیگری برای آلوی خیس کرده که برای لینت مزاج بیشتر موثر است:
آلوی بخارایی ده دانه، آلوی سیاه ده دانه، تمر هندی عاری از دانه والیاف و پوست ۴۰گرم، عناب ده دانه. همه را شب درآب به قدر یک خوراک ( درحدود ۲لیوان )خیس کرده وصبح صاف نموده و۶۰گرم شیر خشت و۶۰گرم ترنجبین تمیز درآن حل کرده وبنوشند.

به کوشش: عاطفه مهناوی

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *