شربتهای دارویی شفا بخش – انواع مختلف شربت آلو – بخش دوم

8.یک کیلو آلوی سیاه درشت که خوب شسته وتمیز شده باشد را در 5/2لیتر آب ریخته و می جوشانند تا25/1لیترآن بماند وآن را صاف می کنند و25/1کیلوگرم شکر سرخ درآن ریخته وقوام می آورند و500گرم گلاب نیز اضافه می کنند. مقدار خوراک هر بار 60 -30 گرم است.
9
.این شربت عوارضی برای سینه ندارد و چون سایر ترشیها برای سرفه وسینه مضر نیست. آلوی سیاه یا آلوی بخارایی 250گرم که در750گرم آب بجوشانند تا 250گرم آب بماند وآن را صاف کرده و60گرم شکر سرخ درآن حل نموده ومیل نمایند.
10
.نسخه دیگری ازشربت آلو که برای ورم حاد غشای مغزی (مننژیت) مفید است. آلوی سیاه 200گرم، آلو بخارا 200گرم، تمر هندی که از پوست ودانه و الیاف جداشده باشد 200گرم، همه را یک شب خیس کنند وصبح صاف نموده و750گرم ترنجبین را خوب تمیز کرده وبا آن مخلوط ویک جوش بدهند وصاف کنند وصاف شده را در ظرفی به قوام آورند.هر بار 60گرم ازآن رادر یک آب میوه مخلوط کرده و مصرف کنند.
11
.نسخه دیگری از شربت آلو که برای سرفه وسینه مضّر نیست:
آلو 250گرم، عناب 20عدد، هردورا در 500گرم آب بپزند تا 250گرم بماند وصاف نموده و 50گرم خمیر گل بنفشه درآن حل کرده ومیل نمایند.
12.
شربت آلوکه صفرا براست وبرای تبهای صفراوی نافع می باشد وبرای جوانان با مزاجهای گرم مفید است. آلو بخارایی 80گرم، تمر هندی جداشده از دانه و پوست والیاف 80گرم، ترنجبین تمیز وعاری از خاشاک 60گرم، شیر خشت خوب 60گرم، مجموع را یک شب در آب خیس کنند وصبح صاف نموده وبجوشانند وبا 750گرم شکر سرخ به قوام آورند
ودراخر 5/1 گرم سقمونیای مشوی راساییده به آن اضافه نمایند وخوب به هم بزنند. مقدار خوراک ازاین شربت هر بار 80گرم است که با 40گرم گلاب نیم گرم مخلوط کرده میل می شود.
13.خیس کرده آلو که برای لینت مزاج وکاهش حرارت مزاج وتبها ی صفراوی وسردرد مفید است. آلوی بخارایی 20دانه، عناب ده دانه، تمر هندی عاری از دانه و الیاف وپوست 40گرم. همه را شب در مقداری آب درحد یک خوراک بخیسانند وصبح صاف نموده و40گرم شربت بنفشه درآن داخل کرده میل کنند.
14
.نسخه ای دیگری برای آلوی خیس کرده که برای لینت مزاج بیشتر موثر است:
آلوی بخارایی ده دانه، آلوی سیاه ده دانه، تمر هندی عاری از دانه والیاف و پوست 40گرم، عناب ده دانه. همه را شب درآب به قدر یک خوراک ( درحدود 2لیوان )خیس کرده وصبح صاف نموده و60گرم شیر خشت و60گرم ترنجبین تمیز درآن حل کرده وبنوشند.

بیشتر بخوانید:  شربتهای دارویی شفا بخش - شربت مارچوبه

به کوشش: عاطفه مهناوی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن