شربتهای دارویی شفا بخش – شربت میوه های شیرین

این شربت برای دوره های نقاهت وتقویت معده وروده ها وبرای رفع سرفه نافع است.
آب انگور شیرین رسیده را به مقداری که مورد نظر است گرفته و بجوشانند تا دو ثلث ان برود ویک ثلث باقی بماند.سپس هم وزن آن ازهریک ازآب انار شیرین، آب به شیرین، آب گلابی شیرین گرفته وبه اندازه ثلث مجموع همه عصاره ها، شکر سرخ مخلوط کرده وروی آتش ملایم ریزریزبجوشانند وکف آن را بگیرند تا قوام آید.

شربت میوهای ترش و شیرین
این شربت مقوی اعصاب است وبرای تقویت در دوره نقاهت وتقویت معده وروده مفید است.
آب انار ترش وشیرین یک واحد، آب به ترش وشیرین یک واحد، آب سیب ترش وشیرین یک واحد، آب گلابی ترش وشیرین یک واحد، آب زالزالک نیم واحد، آب زرشک نیم واحد، وبه اندازه ثلث مجموع عصاره ها شکرسرخ مخلوط کرده روی آتش ملایم قوام آورند وپس از خنک شدن مصرف نمایند.درنسخه دیگری یک واحد نیز آب انگورونیم واحدآب غوره نیز داخل کنند. دراین صورت ابتدا باید آب انگوروآب غوره رابجوشانند که دو ثلث آن برود و یک ثلث بماند سپس با سایرعصاره ها وشکرسرخ مخلوط کرده وقوام آورند.

نسخه دیگر برای شربت میوه های شیرین
که برای رفع انسدادعروق وضعف کبد ومعده مفید است وآشفتگی وقی را رفع می کند وحدت صفرا را کاهش می دهد.
آب به، آب سیب، آب سماق، آب زرشک، آب اناروآب زالزالک – از هرکدام یک واحد – آب ترشک وآب لیموی تازه – از هرکدام نیم واحد – همه را با هم در شعله ملایم بجوشانند تا ثلث آن بماند سپس مقداری شکر سرخ که از نظر طعم کافی باشد به آن اضافه کرده قوام آورند.

نسخه ای دیگر برای شربت میوه
که برای تقویت معده وروده ها رفع قی واسهال نافع است برای زنان باردارکه حالت تهوع دارند موثراست.
آب به ترش وشیرین، آب گلابی ترش وشیرین وآب انار ترش وشیرین – از هر کدام یک واحد. را گرفته وصاف نمایند وروی شعله ملایم بجوشانند تاغلیظ شود. این شربت را ممکن است به همین صورت صرف نمایند واگر از نظر طعم بخواهند شیرین شود هم وزن آنها یا کمتر شکر سرخ را حل کرده بجوشانند وکف آن را بگیرند.

نسخه ای دیگر برای تهیه شربت میوه ها
این نوع برای تقویت معده و کبد نافع کند، تهوع واشفتگی را رفع می کند صفرا را می شکند و برای آشفتگیهای زنان باردار مفید است.
آب به وآب زالزالک – هر کدام یک واحد – آب غوره وآب اترج هرکدام نیم واحد- همه را مخلوط کرده بجوشانند تا نصف شود ومعادل وزن نصف باقی مانده شکر سرخ داخل کرده وقوام آورند وممکن است در موارد لزوم بدون شکر سرخ نگه دارند ومصرف کنند.

به کوشش: عاطفه مهناوی

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا