شيوه ساختن خضاب

 

مازو هفتاد و دو مثقال؛قرنفل‏ پنجاه عدد نوشادُر دو مثقال و نيم‏ هليله زرد چهل و هشت مثقال‏ زاج سفيد دو مثقال و نيم‏ روغن كُنجد چهل و هشت مثقال برداشته و هليله را جُوْكوب كرده در آب بخيساند يك شب و مازو را در روغن بريان كرده كه نسوزد و خام هم نماند پس بيرون آورده چربى آنها را خوب پاك كند كه هيچ اثرى نماند پس مازوها را كوبيده اجزاى ديگر را هم نرم سائيده همه را با آب‏ هليله مذكور خمير كرده قرص بسازد يا حب‏ها سازد و وقت حاجت چند قرص يا چند حب را در ظرف آهنى با دسته آهنى با آب هليله نرم كرده تا يك ساعت كامل پس بر مو بمالد و بالاى آن برگ بيد انجير بسته تا در ساعة كامل صبر كند پس بشويد و اگر خشكى در مو باشد به روغن ياسمين چرب كند

رساله دلاكيه، ص: 62

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا