شیوه ساختن نوره

?و بدان كه هر گاه آهك ميسّر نشود زرنيخ را با خاكستر هم مى‏توان تركيب كرد و ازاله مو مى‏كند پس خاكستر را بيخته با زرنيخ تركيب كند به قدر شش يك يا بيشتر و هر گاه خاكستر فضله گاو باشد بسيار نوره ملايمى شود و نيكو داروئى خواهد شد صفة روغنى كه چون بر بدن مالند موى را ببرد بگيرد شش صد مثقال زرنيخ خالص سائيده و يك‏صد پنجاه مثقال آهك آب نديده و شصت مثقال قليا همه را سائيده مخلوط كند همه را پس بگير هشتاد و يك مثقال از آن را و در شش من آب ريزد و بجوشاند تا ده‏يك آب بجوشد و تمام شود پس هشتاد و يك مثقال ديگر از آن را بريزد و بجوشاند تا ده‏يك آب برود و همچنين مكرّر هشتاد و يك مثقال مى‏ريزد و مى‏جوشاند به‏طورى‏كه مذكور شد پس امتحان كند آن آب باقى را به پر مرغى كه در آن داخل كند اگر فى الفور موى آن ريخت رسيده است ديگر نجوشاند آنگاه بقدر ربع آب روغن كنجد داخل كند و بجوشاند تا آب بسوزد و روغن بماند.

?برداشته در شيشه ضبط كند و وقت حاجت قدرى از آن بر موضع موى بمالد و چون موى زايل شد موضع را با صابون و آب گرم بشويد صفة روغنى ديگر كه موى را بسترد بگيرد ده جزو زرنيخ و يك جزو آهك آب نديده و يك جزو قليا همه را سائيده بريزد در آبى كه چهار انگشت بالاى آن بايستد و بگذارد يك شبانه روز در جاى گرمى پس آن را صاف كرده باز از همان اجزا بهمان وزن بريزد و باز يك شبانه روز بگذارد و صاف كند و مكرّر كند تا چون پر مرغى داخل كند فى الفور مويش بريزد آن‏وقت بقدر ربع آن روغن كنجد داخل كرده بجوشانند تا روغن بماند.

?پس آن را در شيشه ضبط كرده وقت حاجت بكار برد صفة نمكى كه اين عمل كند بگيرد آب صاف قسم اوّل را به آب صاف قسم دويم پس آنكه بحدّ امتحان رسيد و آن را بجوشاند تا آنكه ببيند كه روى آن نمك پرده مى‏بندد آن را در جاى سردى گذارده كه نمك بندد آن نمك را خشك كرده در شيشه ضبط كند كه هوا به آن نرسد وقت حاجت قدر كمى از آن را با آب برنج مخلوط كرده يا با شيره جو بر بدن مالد و پس از ستردن مو بزودى بدن را بشويد كه آسيب نرساند

منبع:رساله دلاكيه، ص: 46

ش


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا