عرقُ النساء

    عرقُ النساء (Sciatic nerve – sciatica) نام رگی است که از سُرین تا شتالنگ آمده. دردی که از رگ مذکور بهم رسد آن را نیز عرق النساء گویند. (غیاث اللغات). دردی است از درد های مفاصل. و از مفصل و رگ آغاز شود و به جانب پشت فرود آید به بالای ران و تا زانو امتداد یابد. و بسا باشد تا قوزک پا برسد. و نسا، بفتح نون و قصر الف رگی باشد مخصوص و آن وریدی است که بر ران کشیده می شود از وحشی تا قوز پا. آنچه «درد» در سرین به ران فرود آید از سوی پس و تا به شتالنگ و انگشت خرد فرود آید آن را عرق النساء گویند.و نساء نام آن رگی است ازورک تا کعب کشیده. (ازبحرالجواهر) از و آن را به اضافت عرق «عرق النسا» گویند اصمعی گوید: رگی است که از برسوی ران برون آید پس درون رانها رود و به پی پاشنه گذرد تا به سم رسد. (از اقرب الموارد) سیاتیک. معمولاً نام سیاتیک به عصب نسائی بزرگ (عصب سیاتی بزرگ) اطلاق می شود. این عصب از رأس مثلث شبکۀ خاصره تولید و درحقیقت دنباله این رأس است. عصب مزبور درشت ترین عصب بدن است و از بریدگی بزرگ نسایی درزیرعضله هرمی لگن خارج می شود. عرض این عصب درابتدا حتی به 5/1 سانتیمتر نیز می رسد. ابتدا در سرین بطورمایل و بعد درناحیه خلفی ران تا حفرۀ رکبی قائماً پائین می آید و از آنجا به بعد به دو شاخه انتهایی تقسیم می شود. عصب مذکور در سرین بوسیلۀ عضله سرینی بزرگ پوشیده می شود و درناودانی که بین استخوان و رگ برآمدگی بزرگ استخوان رانی است، پائین می آید و یکی از نقاط دردناک این عصب درهمین محل است. عرق النساء بزرگ. عرق النساء عصبی بزرگ. (فرهنگ فارسی معین). درد مربوط به عصب سیاتی را نیز بنام سیاتیک خوانده و آن عبارت از درد شدید است که درسرتاسر این عصب حس می شود خصوصاً در ناحیه سرینی. وجع عرق النساء. (فرهنگ فارسی معین بنقل از دهخدا). دردی است که در وریدی که آنرا عرق النساء نامند. ابتدا از مفصل ورک کرده پائین می آید از طرف وحشی و بر ران کشیده تا زانو و کعب و انگشت خنضر می رسد. سبب آن امتلای آن رگ است از خون غلیظ فاسد سیاه و یا رطوبات مائی که از خون جدا نگشته ویا رطوبات بلغمی خام و گاه می باشد که آن اخلاط به سبب محتبس بودن کیفیت ردیه سمیه به هم می رسد.

[box type=”note”] منبع: مخزن الادویه  [/box]

 

سیاتبک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا