علل فزونی سردی در بدن - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / علل فزونی سردی در بدن
علل فزونی سردی در بدن

علل فزونی سردی در بدن

سبب هایی که اندر تن سردی افزاید پانزده نوع است:

اول حرکت به افراط است از بهر آن که حرارت غریزی را تحلیل دهد.

دوم سکون به افراط از بهر آن که حرارت را نفروزد (روشن نکند) تا بدان سبب همچنان فرو مرده به ماند.

سیم طعام و شراب به افراط از بهر آن که هضم نشود و حرارت فرو گیرد (پائین آمدن) و قهر کند.

چهارم نایافتن غذا از بهر آن که ماده حرارت غریزی گسسته شود.

پنجم به کار داشتن غذاها و داروهای سرد.

ششم هوای سخت گرم (آب های معدنی) و ضمادهای سخت گرم و داروهای گرم و غسل کردن به آب های گرم چون آب گوگرد از بهر آن که همه سبب بسیاری تحلیل باشد و هر گاه که تحلیل بسیار افتد خشکی فزاید و سبب گسستن مادۀ حرارت غریزی باشد.

هفتم بسته شدنِ چون مسام (سوراخ های ریز بدن) به سبب افراط سرما و غسل کردن به آبها که معدن زاجها باشد از بهر آن که مسام بسته شود حرارت دم نتواند زد و بر نتواند فروخت و بظاهر نتواند رسید، چون حرارت بر نتواند فروخت فرو گرفته شود و بیم آن باشد که فرو می رد. هشتم ضمادها و طلاهای سرد بکار داشتن چه آنچه به فعل سرد باشد و چه آنچه به قوت، بدین سبب است که یاد کرده آمد.

نهم استفراغ های به افراط و بسیاری جماع از این جمله باشد از بهر آن که ماده حرارت گسسته شود و روح نیز بر تبع استفراغ ها پرداخته شود.

دهم آن سده ها که محل گذر حرارت غریزی را به گیرد، چون آن عضوی را که سخت به بندند از این جمله باشد.

یازدهم اندوه عظیم، از بهر آن که حرارت را فرو میراند.

دوازدهم شادی عظیم از بهر آن که حرارت را به پراکند.

سیزدهم لذت عظیم از هر قبیل

چهاردهم اشتغال به صناعت ها(کارها) و علوم.

پانزدهم خامی اخلاط (ذخیره…).

 elale-sardi-tel

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *