لقوه

 

?نکته های شنیدنی?

#لقوه

♦️علتی باشد که در عضلات روی و چشم حادث می شود و شقی از روی به جانب غیر طبیعی منجذب گردد و از هیئت خود بگردد و آن دو قسم است استرخائی و تشنجی، اما تشنجی درهم کشیدن پوست پیشانی بود و از جانب صحیح چشم بر هم نتوان نهاد.

✳علاج: چون علاج تشنج بود و آن چه استرخاء بود ضعف حرکت دهن باشد و کدورت حواس خصوصا حس ذوق و پلک زبرین چشم فرو افتاده باشد و مست خی باشد.

❇علاج: تا هفت یا چهارده روز معالجه نکنید اما رای حقیر بر این است که تا بیست روز معالجه نباید کرد و در خانه تاریک نشسته، آب نخورد و تا تواند چیزی نخورند، چون فالج بعد از آن جلابی از بادیان و انیسون و تخم کرفس و سنامکی و بسفایج و گلقند خورند، غذا نخوداب با فلفل و زعفران و دارچینی خورند و گوشت کبک و تیهو مفید باشد و تنقیه به حب صبر و حقنه های حاد کنند و پوست بیخ گبر در ماء عسل بجوشانند و بدان غرغره کنند و مرزنجوش و سعتر و جند بیدستر بجوشانند و سر روی بخار آن دارند و کندر و مصطکی بخایند و اکیر و فلفل و جوزبوا و قرنفل و عاقرقرحا در دهان گیرند و رشته از جوزبوا در گردن کنند و بدین حقنه عمل نمایند: تاجریزی، گل گاوزبان و ریشه رازیانه و بابونه و اکلیل الملک و مرزنجوش و اسطوخودوس و رازیانه و انیسون و پوست بیخ گبر پوست بیخ کرفس، حلبه، بزرکتان از هر یک دو مثقال، مغز تخم کافشه هشت مثقال، شحم حنظل، حب النیل و اشق و جاوشیر و سکبینج از هر یک یک مثقال، مغز بادام و مغز بید انجیر از هر یک سه مثقال، تربد یک مثقال، سنا مکی دو مثقال، مجموع را نیم کوب در دو من آب بجوشانند و نیم گرم با روغن بادام تدبیر نمایند و بعد از تنقیه بدین معجون مداومت نمایند: زنجبیل، وج، شیطرج، عاقرقرحا، فلفل از هر یا ده مثقال، فرفیون سه مثقال، جاوشیر سه مثقال، هلیله سیاه، هلیله کابلی، مغز بادام، مغز جوز از هر یک ده مثقال، عسل بلاذر پنج مثقال، مجموع آن را سوده و گذرانیده با روغن جوز چرب کنند با سه چندان عسل معجون سازند، هر روز صبح یک مثقال بخورند.

?منبع: حدیقه الطب/ ص۴۲/ عبدالجوادبن ابوالقاسم اصفهانی.

کدمطلب:‌ 970329  14pc‌

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا