مالش بدن كه باصطلاح مشت و مال مى‏گويند

بدانكه در مشت و مال منفعت‏هاى عظيم است حتّى آنكه وارد شده است كه اگر بگويند كه مالش مرده را زنده مى‏كند بعيد نيست و بدانكه در مالش منفعتهاى عظيم و كسالت را مى‏برد و بدن را فربه مى‏كند و مشت و مال شديد بدن را سخت مى‏كند و ملايم آن بدن را نرم مى‏كند باعتدال بمالند بدن فربه شود و مالش بسيار بدن را لاغر مى‏كند و يا بارچه خشن ماليدن عضو را غليظ و قوى كند و اگر در عضوى يبس غالب شده باشد و مفصّلى خشك شده باشد به ملايمت و با روغنها انْسَب است و اگر
و اگر در شانه و اعضا وجعى باشد مالش ملايم و به دوام باعث تحليل آن ماده مى‏شود ولى دايم مالش بايد از جانب عضو شريف‏تر بسوى خسيس‏تر باشد بجهة آنكه مواد از عضو شريف بجانب عضو خسيس رود و هرگز از عضو خسيس بسوى عضو شريف مالش ندهد پس هميشه از بالاهاى بدن دست بسوى پائين بدن بكشد و اگر مقصود چاق شدن باشد آب گرم بر بدن ريزد و به اعتدال بمالد و مالش معتدل بعد از كيسه بهتر است و مالش سخت پيش از كيسه و بهترين دستها براى مالش دست گوشتى بزرگست و بدتر از همه دست لاغر كوچك و بايد مالش بحدّ درد آوردن نرسد كه انسان كوفته و خسته شود چرا كه مقصود از مالش غالبا رفع خستگى است نه خسته شدن و فشردن اعضا نيز بى‏منفعت نيست ولى حذر كند چنانچه از شير مى‏گريزد از مالش پسران امرد كه هلاك دين در آن است و مالش ندهد قريب به عورت را كه اين حركات لوطيان است و بجز هرزگى فايده ندارد نيكو نيست خوابيدن در حمّام به جهة مشت مال يا غيرت آن چرا كه‏
بگرده انسان مضرّ است و بعضى به جاى مالش به آرامى و تندى منّت مى‏زنند و نفع كمتر است و فشردن بهتر از آن است و بهتر از آن مالش و بايد مالش بكف دست باشد و انگشتان نه با عقب كف دست كه مُولِم است و ماليدن با ساعد دست كار الواط است و روا نيست و كسى كه تازه از بيمارى فارغ شده است مالش قوى براى آن مضرّ است و به اعتدال و مايل به ملايمت انْسَب است و همچنين اشخاص لاغر كم‏گوشت را بشدّة نبايست ماليد كه الَم مى‏رساند و صاحبان گوشت زياد را قوى‏تر بايد ماليد امّا بسيار و قوى باعث لاغرى و آب كردن گوشت تن و تحليل رفتن گوشت مى‏شود و چنان كه روا نيست كه دلّاك امرد انسان را بمالد كه دين او تباه مى‏شود روا نيست كه دلاك ملتحى مشترى غير ملتحى را بمالد و زياد در خدمت او مبالغه كند كه دين دلّاك تباه مى‏شود و بعد ازين درين امر زياده خواهم نوشت با مؤمنان از آن اجتناب كنند و همين قدر اينجا كافيست‏ رساله دلاكيه، ص: 54و55

ش


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا