مخترع واقعی تلفن را بشناسید!

مخترع تلفن یک فرد ایتالیایی به نام antonio meucci است که ۲۰ سال در به در جوامع بین المللی شد و ثابت کرد مخترع واقعی تلفن است و گراهام بل یک دزد بیش نیست.

حال نیز با اینکه ثبت جهانی شده است، عوامل صهیونیستی با تبلیغات سوء گراهام بل را معرفی می کنند.

 1-آیا میدانیدچه کسی مخترع تلفن است؟ 

الکساندرگراهام بل را همه ما، تاچندی پیش، مخترع تلفن می دانستیم اما نمایندگان کنگره (مجلس قانون گذاری ایالات متحده آمریکا) در یازدهم ژوئن2002،قطعنامه ای را به تصویب رساندند که حاکی از آن بود که مخترع تلفن، کسی نیست جز آنتونیومیوچی! او مهاجری بودکه از ایتالیا به کوبا و از کوبا به ایالات متحده آمریکا آمده بود و از سال 1856 تا 1870، سی نوع مختلف تلفن را ساخته بود.

اما چرا اختراع تلفن به نام میوچی ثبت نشد؟

قطعنامه شماره 269 کنگره آمریکا به تاریخ یازدهم ژوئن2002،تصریح می کند: به علت ورشکستگی مالی مخترع وحراج اموالش! “اگر میوچی  قادر می بود، عوارض ده دلاری ثبت اختراع تلفن خودرادرسال1874 بپردازد، الکساندربل بعد از وی، هیچ گاه نمی توانست اختراع تلفن رابه نام خودبه ثبت برساند!”

(قطعنامه 269کنگره)

آری ازسویی فقر و ورشکستگی مخترع اصلی تلفن و ازسوی دیگرخوش شانسی، زبلی، موقع شناسی و فرصت طلبی های عصر الکساندربل،کار خود را کردند و کسی مخترع تلفن شناخته شد که مستحق این عنوان نبود!

امااگرالکساندربل، استحقاق آن رانداشت درعوض دارای ویژگی های منحصربه فردی بود به شرح زیر:

2-خوش شانسی بل    

الکساندربل درسوم مارس 1847در اسکاتلند به دنیا آمد و در اوایل اوت1922 در”بادک” (کانادا) به عنوان صاحب چندین شرکت مخابراتی، از آن جمله AT&T، درگذشت.

اومثل پدربزرگ و پدرش، معلم ناشنوایان بود و گفتاردرمانی میکرد ولی درعصر فناوری و اختراعات صنعتی او نیز به دنبال اختراع دستگاهی بود که بتواند موسیقی و صوت انسان را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال دهد.

ازخوش شانسی بل، در کارگاهی که او و همکارش واتسون مشغول به کار شدند، اسناد، مدارک و تجهیزات و اختراع شده توسط آنتونیومیوچی، بایگانی و نگهداری می شدند. همه آنها درباره تلفن بودند. پس بل و واتسون به مطالعه آنها پرداختند.

   3-زبلی بل

بل در تماس بااداره ثبت اختراعات، باخبر شد که شخصی به نام  میوچی درتاریخ  28دسامبر1871،فرم درخواست ثبت اختراع تلفن را پرکرده ولی برای وی صادر نشده است زیرا به علت عدم پرداخت patent به اداره ثبت اختراعات آمریکا، درخواست میوچی درسال 1874 لغو شده است. در ضمن بل باخبر می شود که شخص دیگری به نام هم اعلام کرده است که دارد روی اختراع تلفن Elisha Gray (الیشاگری) کارمیکند.

پس بل دست به کار شد و هرطوری بود توانست دوساعت قبل از پرکردن فرم درخواست ثبت اختراع تلفن توسط الیشاگری، در روز 14 فوریه 1876، فرم مذکور را به نام خود پرکند و تحویل دهد. در نتیجه در هفتم مارس1876 پتنت یا پروانه و تاییدیه ی اختراع تلفن به نام بل صادر و به وی اعطا شد. این درحالی بود که دردستگاه تلفنی که بل به اداره ثبت اختراعات داده بود، مقاومتی متغیر متشکل از مفتولی در درون محلول سولفور وجود داشت که از اختراعات الیشاگری بود و هیچ شرحی از این مقاومت متغیر و کارکرد آن در مدارک بل وجود نداشت. اما بخش عمده مدارک الیشاگری،به شرح آن مقاومت متغیر پرداخته بود.

البته الیشاگری استادرشته برق و فیزیک بود و بل،اگر هم میخواست نمیتوانست کارکرد مفتول موجود در سولفور را شرح دهد!ا وگفتاردرمان بود و نه کارشناسی رشته برق Visual Languageو متخصص “زبان دیداری” فیزیک، به همین علت وی واتسون را استخدام کرده بود که فنی بود. روابط عمومی خوب بل و تخصص واتسون به علاوه مدارک و میراث به جامانده از میوچی در کارگاهی که آنها درآن کار میکردند دست به دست هم داد و بل راصاحب پتنت و تاییدیه ی اختراع تلفن کرد.

4-موقع شناسی بل

درسال1876یعنی همان سالی که الیشاگری به دادگاه شکایت برده بودکه بل، مخترع تلفن نیست و تجهیزاتی که در تلفن خود به کاربرده دراصل از آن الیشاگری است میوچی هم به دادگاه شکایت برد و در نتیجه دوشکایت علیه بل و گواهی مخترع بودنش مطرح شده بودند. درهمین سال با یکی ازشاگردان کرولال خود که دختر سرمایه داری معروف بود ازدواج و پدر زن خود را در شرکتی که تاسیس کرده بود شریک میکند و باپول پدرزن، وکیل مدافعی رابه خدمت میگیرد که بتواند دعوا مرافعه های مطرح در دادگاه را به نفع خود دردادگاه حل و فصل کند.

5-فرصت طلبی بل

درهمان سال1876،(درپنسیلوانیا واقع درفیلادلفیای ایالات متحده آمریکا)”نمایشگاه بین المللی قرن”برپابود که تلفن دردو غرفه ازغرفه های این نمایشگاه،به عنوان نوآوری قرن عرضه شده بود.یکی ازغرفه ها ازآن بل ودیگری مال الیشاگری بود.درحالی که گری هم به عنوان غرفه داروهم استاد دانشگاه،جزو داوران نمایشگاه بود،بل ازفرصت استفاده کرد و ولیعهد مکزیک را (که درآن زمان سلطنتی اداره می شد) به غرفه خود راهنمایی کرد و از وی تاییدیه ی برتر بودن غرفه اش راگرفت.

تا این زمان هنوز پرونده شکایت الیشاگری و میوچی علیه بل بازبود اما پس از آنکه اخلاق داوری گری و فرصت طلبی بل به علاوه ملاحظات سیاسی مقامات دولتی آمریکا،باعث شدند تلفن وغرفه بل،جایزه ی بهترین غرفه و اختراع برتر نمایشگاه را دریافت کند، پرونده شکایت مذکوربه احترام ولیعهد مکزیک و ملاحظات سیاسی، بسته وبل،برای همیشه،رسما مخترع تلفن شناخته شد. در همان نمایشگاه نماینده ملکه ویکتوریا(ازانگلستان)حضورداشت وبل رابه دربار ملکه ویکتوریا دعوت کرد و همین دعوت باعث رونق کسب و کار وی شد.

6-درستی غم انگیز الیشاگری

الیشاگری،درآن زمان باشرکت وسترن یونیون،به همکاری پرداختند وبل نیز شرکت تلفن بل راتاسیس کرده بود.اماچون تلفن ابتدایی بل،به دردکسی نمیخورد،فروشی هم نداشت.پس بل راضی شده بودپروانه تولیدتلفن رابه شرکت وسترن یونیون عرضه کند وآن رابه قیمت یکصد دلار بفروشد.اما گری که خود را مخترع و صاحب اصلی آن پروانه میدانست،حاضر به این معامله نشد و معامله رابه هم زد، کاری که در نهایت به زیان شرکت وسترن یونیون و به نفع شرکت بل تمام شد.

7-مرگ نابهنگام میوچی

میوچی دردسامبرسال1882ویک سال بعد(1882)نیز علیه بل دوباره وسه باره شکایت کرد واورا متهم به خیانت درامانت(استفاده ناشایست ازمدارک وتجهیزات وی)وتقلب نمود.امادرسال 1887درحالی که همه شرایط برای محکوم کردن بل آماده بود،میوچی دارفانی را وداع گفت و با مرگش، پرونده این شکایت،بدون داوری برای همیشه بسته شد.(رجوع شود بهscripophily.com

8-میوچی،چقدر بد شانس بود

مدارک موجود وبه جامانده ازمیوچی نشان میدهند که وی درسال 1860بادردست داشتن تلفن اختراعی خود به زادگاهش ایتالیابازگشت تاآن رابه دوستش که دارای مقام بالایی درارتش ایتالیا بودنشان دهد ووی رامتقاعد سازد به تولیدکلان آن همت گمارد.اما بدبختانه،ایتالیا درآن زمان واردکشمکش های سیاسی وجنگ شده بود وکسی گوشش بدهکارحرفهای میوچی نبود.پس وی دست ازپادرازتربه ایالت متحده برگشت امادیگرتمام توان مالی خودراازدست داده بود.اودرنتیجه بدهکاری،ورشکسته اعلام شد واموالش رااز دست داد.

9-توماس ادیسون هم مقهوربل میشود!

وسترن یونیون وقتی می بیند معامله یکصددلاری اش با بل به هم خورده است ازمخترع جوانی به نام توماس آلوا ادیسون میخواهد تاروی تلفن کارکند وتلفن جدیدی رابسازدکه درنوع خودنوآوری باشد اما بل این بارهم پیشدستی کرد وبا شکایت علیه وسترن یونیون،دست ادیسون راکوتاه نمود.

10-نتیجه اخلاقی

فهمیدند موسس شرکت ازجهان AT&Tدرسال1992،هنگامی که مدیران رخت بربسته است،یک دقیقه تمام،همه ارتباطات تلفنی رابه احترام وبزرگداشت موسس خودکه رسما مخترع تلفن بود، قطع میکنند و سفارش ساختن فیلمی را از زندگی بل میدهند که ساخته و پخش میشود.

بااین همه تلاش درنهایت حقیقت برای همیشه مخفی نماند. پژوهشگران دست به کارشدند و”ویتوفوسه لا”نماینده کنگره،قطعنامه ای راتنظیم کرد که درسال2002به تصویب کنگره رسید: آری مخترع تلفن آنتونیو میوچی است! کسی که نامش تقریبا هیچ کجا نیست مگر در قطعنامه مذکور. اما نام بل روی واحد بدون ابعادی است که بلندای صوت را(برای مثال) می سنجد و آنقدربزرگ است که درعمل ازدسی بل(یک دهم بل) نام می برند.همچنین  ده ها شرکت مخابراتی نیز نام بل را هنوز در لوگوی خود زنده نگه داشته اند.

چه خوب گفت:

“سعدیا مردنکونام نمیردهرگز       مرده آن است که نامش به نکویی نبرند”

و الیشاگری و میوچی نکونام های امروزاند.!

منابع:

http://www.hangman.blogfa.com/post-140.aspx

https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Meucci

http://www.famousscientists.org/antonio-meucci/

https://www.loc.gov/rr/scitech/mysteries/telephone.html

http://www.isi.org.ir/magezin/178/34_178_print.asp

http://www.interestingamerica.com/2010-12-02_Garibaldi_Meucci_Museum_Grigonis.html

گردآوری هیئت تحریریه احیای سلامت

تلفن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا